Že­lje­za­ra Si­sak ne­će če­ka­ti još go­di­nu

Upra­va ra­di de­ta­ljan pro­gram ra­da, pro­izvod­nja i pri­je investicija

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Iako se naj­av­lji­va­lo ka­ko će Že­lje­za­ra Si­sak s pro­izvod­njom kre­nu­ti tek za go­di­nu da­na, Ivi­ca Gr­gić, di­rek­tor Ac­ci­aierie Ber­to­li Sa­fa­ua (ABS), no­vog vlas­ni­ka si­sač­ke že­lje­za­re, de­man­ti­rao je tak­ve na­vo­de. “Že­li­mo pos­ta­ti pr­va gru­pa­ci­ja za pro­izvod­nju spe­ci­jal­nog če­li­ka u Eu­ro­pi. Ra­di­mo de­ta­ljan pro­gram ra­da ko­ji bi tre­bao bi­ti go­tov za mje­sec- dva”, po­ru­čio je Gr­gić na da­nu Si­sač­ko-mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je ko­ji se u po­ne­dje­ljak obi­lje­ža­vao u Si­sku, no još ni­je poz­na­to ka­da će že­lje­za­ra kre­nu­ti s pro­izvod­njom ni ko­li­ko će rad­ni­ka za­pos­li­ti. Gr­gić je ta­ko de­ma­ti­rao ne­dav­nu iz­ja­vu Ale­san­dra Bru­ssi­ja, čla­na Upra­ve Da­ni­eli­ja u či­jem se sas­ta­vu na­la­zi i ABS, ko­ji je u za RTL te­le­vi­zi­ju re­kao ka­ko že­lje­za- ra, kak­va je da­nas, ne omo­gu­ću­je pro­izvod­nju pro­izvo­da kak­vi su im po­treb­ni te je po­treb­no inves­ti­ra­ti, a pro­ći će i go­di­na da­na do po­čet­ka pro­izvod­nje. “Ako me pi­ta­te za vri­jed­nost ulaganja, ko­li­ko će to nov­ca bi­ti, te­ško je re­ći jer sve za­vi­si o to­me što će­mo ra­di­ti tu, a što u Ita­li­ji. To mo­gu bi­ti ulaganja od 30 do 50 ili 70 mi­li­ju­na eura”, do­dao je Gr­gić.

PXL

Još se ne zna ko­li­ko će se rad­ni­ka vra­ti­ti na po­sao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.