Iskon na­pa­da Drop­box i Go­ogle

Jum­bo je na­mi­je­njen tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Za­greb Iskon je pred­sta­vio ser­vis za raz­mje­nu da­to­te­ka Jum­bo, kon­ku­ren­ta Drop­boxa i Go­ogle Dri­vea, ko­jim ci­lja na pos­lov­ne ko­ris­ni­ke, pri­mar­no pro­da­va­če i mar­ke­tin­ga­še. “Jum­bo PowerBox je us­lu­ga ko­ja tvrt­ka­ma omo­gu­ću­je raz­mje­nu pro­mo­tiv­nih, stra­te­ških i dru­gih ma­te­ri­ja­la unu­tar ti­mo­va i s vanj­skim part­ne­ri­ma, te po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma, a tvrt­ke je mo­gu pot­pu­no pri­la­go­di­ti svom bren­du”, ka­že Sa­ša Kra­mar, pred­sjed­nik Upra­ve Is­ko­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.