Me­nadž­ment u zdrav­s­tvu SLA­VI DE­SET GO­DI­NA

Ob­ljet­ni­ca ////

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

Na Ško­li na­rod­nog zdrav­lja An­dri­ja Štam­par u če­t­vr­tak će se sve­ča­no obi­lje­ži­ti 10. go­diš­nji­ca me­đu­na­rod­nog pos­li­je­di­plom­skog stu­di­ja ‘Le­ader­ship and Ma­na­ge­ment of He­al­th Ser­vi­ces’. Glav­ni ins­ti­tu­ci­onal­ni part­ne­ri pro­jek­ta bi­li su Me­di­cin­ski fa­kul­tet – Škola na­rod­nog zdrav­lja, Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva, Lon­don Sc­ho­ol of Eco­no­mics and Po­li­ti­cal Sci­en­ces te Lon­don Sc­ho­ol of Hygi­ene and Tro­pi­cal Me­di­ci­ne. U pro­tek­lih de­set go­di­na stu­dij je za­vr­ši­lo 236 po­laz­ni­ka raz­li­či­tih stru­ka, do­bi, pro­fe­si­ja i ra­zi­na obra­zo­va­nja u pet ge­ne­ra­ci­ja, a pre­da­va­lo im je 56 pro­fe­so­ra i pre­da­va­ča iz 12 ze­ma­lja te pro­fe­si­onal­ci iz Svjet­ske zdrav­s­tve­ne or­ga­ni­za­ci­je, Svjet­ske ban­ke, Eu­rop­ske inves­ti­cij­ske ban­ke te Ban­ke Vi­je­ća Eu­ro­pe. Na pros­la­vi će, me­đu os­ta­li­ma, go­vo­ri­ti hr­vat­ski pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić, mi­nis­tar zdrav­lja Raj­ko Oto­jić, mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va Mi­ran­do Mr­sić, rav­na­telj Hr­vat­skog za­vo­da za zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje Siniša Var­ga te vo­di­telj stu­di­ja Sti­pe Ore­ško­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.