Ve­nih teh­no­lo­gi­ja do ušte­da

Ma, po­ma­že ra­ci­ona­li­za­ci­ji zdrav­s­tve­nog sus­ta­va, po­bolj­ša­nju zdrav­s­tve­ne za­šti­te i po­ve­ća­nju učin­ko­vi­tos­ti enor­m­ne ušte­de

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

Ko­li­ko HTA mo­že pri­do­ni­je­ti zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu zor­no po­ka­zu­ju i pri­mje­ri iz Ka­na­de i Aus­tri­je. “Re­zul­ta­ti ka­nad­ske stu­di­je utje­ca­ja 21 pro­cje­ne zdrav­s­tve­ne teh­no­lo­gi­je na zdrav­s­tve­ni sus­tav u Qu­ebec­ku uka­za­li su na zna­ča­jan utje­caj njih 19; gle­da­ju­ći eko­nom­ske is­ho­de, od­lu­ke do­ne­se te­me­ljem na­ve­de­nih procjena do­ve­le su do ra­ci­ona­li­za­ci­je zdrav­s­tve­nog sus­ta­va uz go­diš­nje sma­nje­nje tro­ško­va iz­me­đu 16 i 27 mi­li­ju­na ka­nad­skih do­la­ra. Ana­li­zi­ra­ju­ći utje­caj na­ci­onal­nih HTA pre­po­ru­ka na ra­zi­ni Aus­tri­je, naj­ve­ći utje­caj po­ka­zao se na ra­zi­ni svjes­nos­ti o zna­če­nju HTA na ra­zi­ni upra­va bol­ni­ca, ins­ti­tu­ci­ja so­ci­jal­nog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja i mi­nis­tar­stva zdrav­lja, kao i na eko­nom­skim is­ho­di­ma na bol­nič­koj ra­zi­ni gdje je sma­nje­na ra­zi­na tro­ško­va od ne­ko­li­ko sto­ti­na mi­li­ju­na eura, otva­ra­ju­ći ti­me pros­tor re­dis­tri­bu­ci­ji učin­ko­vi­tih i si­gur­nih teh­no­lo­gi­ja uz ra­ci­ona­li­za­ci­ju zdrav­s­tve­nog sus­ta­va”, na­vo­di M. Hu­ić. Pr­va procjena zdrav­s­tve­ne teh­no­lo­gi­je na hr­vat­skom je­zi­ku, ko­ja se od­no­si na tran­ska­te­ter­sku ugrad­nju aort­nog za­li­ska, na­prav­lje­na je na zah­tjev KBC-a Ri­je­ka, te kas­ni­je i te­me­ljem zah­tje­va KB Du­bra­va. U ti­je­ku je i iz­ra­da HTA do­ku­me­na­ta za­tra­že­nih od HZZO-a, a ve­za­na je uz pri­mje­nu in­zu­li­na od­nos­no pre­la­ska li­je­ka s do­pun­ske na os­nov­nu lis­tu li­je­ko­va.

FO­TO­LIA

U Hr­vat­skoj za­sad ne­ma­mo adek­va­tan za­kon­ski ok­vir za HTA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.