Eč­ni­ke?

U od­go­vor­ni­ji za vlas­ti­to zdrav­lje

Poslovni Dnevnik - - MEDICINA&BIZNIS -

ni­ja u in­for­mi­ra­nju i edu­ci­ra­nju po­je­di­na­ca”, rek­la je So­nja Ka­ta­nec, pred­sjed­ni­ca CASI-ja na proš­lo­tjed­nom okru­glom sto­lu. Čak 40 pos­to kro­nič­nih bo­les­ti mo­že se spri­je­či­ti do­no­še­njem zdra­vih od­lu­ka kao što su re­do­vi­ta ak­tiv­nost, zdra­vi­ja pre­hra­na, odus­ta­ja­nje od lo­ših na­vi­ka po­put pu­še­nja te od­go­vor­nim sa­mo­li­je­če­njem, is­tak­nu­li su struč­naj­ci. Ta­ko­đer su do­da­li da sa­mo­li­je­če­nje ni­je sa­mo li­je­če­nje simp­to­ma bo­les­ti, uzi­ma­nje li­je­ko­va bez re­cep­ta, ne­go i sprem­nost po­je­din­ca da bu­de od­go­vo­ran spram svog zdrav­lja, da zna po­tra­ži­ti in­for­ma­ci­je ko­je su mu po­treb­ne, te da zna po­tra­ži­ti pra­vu po­moć u pra­vo vri­je­me.

Pro­cje­ne li­ječ­ni­ka obi­telj­ske me­di­ci­ne go­vo­re da čak 30 pos­to pa­ci­je­na­ta ko­ji im mje­seč­no do­la­ze u or­di­na­ci­ju su oni s bla­žim bo­les­ti­ma, a ve­ći­na ih lje­kar­ni­ke sma­tra kom­pe­tent­ni­ma za pre­uzi­ma­nje tih pa­ci­je­na­ta.

FO­TO­LIA

Ocje­nju­je se do­ku­men­ta­ci­ja o kak­vo­ći, si­gur­nos­ti pri­mje­ne i dje­lo­tvor­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.