Osob­no uvje­to­van ot­kaz ti­je­kom prob­no­ga ro­ka

Poslovni Dnevnik - - PRAVO -

Pre­ma

sta­vu Vr­hov­nog su­da br. Re­vr 134/08 ot­kaz ugo­vo­ra o ra­du s ugo­vo­re­nim prob­nim ra­dom mo­že se ot­ka­za­ti sa­mo iz raz­lo­ga ko­ji su oprav­da­ni te sli­je­dom to­ga sud je ov­la­šten is­pi­ti­va­ti oprav­da­nost raz­lo­ga za ot­kaz, a on to ni­je bio ov­la­šten či­ni­ti sa­mo u odre­đe­nim si­tu­aci­ja­ma u vri­je­me pri­mje­ne Za­ko­na o ra­du ko­ji va­žio do Za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma iz sr­p­nja 2003. (“Na­rod­ne no­vi­ne”, broj 114/03) ko­jim je iz­mi­je­nje­na odred­ba ta­daš­njeg čl. 106. st. 6. te­me­ljem ko­je odred­be se ugo­vor o ra­du ko­ji je tra­jao kra­će od šest mje­se­ci mo­gao ot­ka­za­ti bez pos­to­ja­nja oprav­da­nih raz­lo­ga.

Od­lu­kom o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du od 5. sr­p­nja 2006. tu­že­nik je ot­ka­zao tužiteljici ugo­vor o ra­du na neo­dre­đe­no vri­je­me s ugo­vo­re­nim prob­nim ra­dom u tra­ja­nju od šest mje­se­ci i to pri­je is­te­ka ugo­vo­re­nog prob­nog ra­da, na­vo­de­ći da is­ta ni­je po­ka­za­la za­la­ga­nje, spo­sob­nos­ti, vje­šti­ne, zna­nja i re­zul­ta­te po­treb­ne za kon­kret­no radno mjes­to. Ra­di se za­pra­vo o osob­no uvje­to­va­nom ot­ka­zu iz čl. 113. st. 1. toč. 3. ZR, a pr­vos­tu­panj­ski sud uop­će ni­je ut­vr­đi­vao zbog po­greš­no prav­nog sta­ja­li­šta oprav­da­nost na­ve­de­nih raz­lo­ga u od­lu­ci o ot­ka­zu ugo­vo­ra o ra­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.