Usi­lje­ni smi­je­šak na pos­lu si­gu­ran je put pre­ma bo­lo­va­nju

Li­je­po je kad su rad­ni­ci na­smi­ja­ni, no to ne smi­je bi­ti na si­lu

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT - OZ­REN POD­NAR/VLM

KSret­no li­ce

U ne­kim pro­fe­si­ja­ma po­dra­zu­mi­je­va se do­bro ras­po­lo­že­nje, kad ga ne­ma oče­ku­je se gluma, no to je iz­u­zet­no lo­še za zdrav­lje

ada ste se zad­nji put usi­lje­no na­smi­je­ši­li na rad­nom mjes­tu, jes­te li bi­li svjes­ni da vam to ško­di? Pos­lo­vi u us­luž­nim dje­lat­nos­ti­ma ve­ći­nom zah­ti­je­va­ju od za­pos­le­ni­ka da uz us­lu­gu pru­že kup­ci­ma, kli­jen­ti­ma ili pa­ci­jen­ti­ma i ugo­dan emo­ci­onal­ni do­živ­ljaj. Od pro­da­va­ča i ugos­ti­te­lja oče­ku­je se pri­ja­telj­sko ras­po­lo­že­nje, od od­vjet­ni­ka ra­zu­mi­je­va­nje, a od dok­to­ra su­osje­ća­nje.

Ka­da se ne osje­ća­ju sprem­ni­ma za iska­zi­va­nje tra­že­nih emo­ci­ja, pro­da­va­či, ugos­ti­te­lji, od­vjet­ni­ci i dok­to­ri da bi is­pu­ni­li oče­ki­va­nja ve­ći­nom glu­me. U one da­ne kad se ne osje­ća­ju do­bro, rad­ni­ci u spo­me­nu­tim i srod­nim pro­fe­si­ja­ma sta­ve ma­sku na li­ce i ta­ko sa­kri­ju unu­tar­nje ne­za­do­volj­stvo. Za ne­ke je to sa­mo još je­dan od sva­kod­nev­nih zah­tje­va rad­nog mjes­ta, no dru­gi­ma tak­vo na­pre­za­nje iz­a­zi­va stres. Iro­nič­no je da pos­lo­vi ko­ji zah­ti­je­va­ju “sret­no li­ce“ti­je­kom rad­nog vre­me­na mo­gu uz­ro­ko­va­ti po­ti­šte­nost i tje­sko­bu oni­ma ko­ji su duž­ni pri­ka­za­ti tak­vo li­ce kli­jen­ti­ma. To je po­s­lje­di­ca či­nje­ni­ce da glum­lje­nje sre­će psi­hič­ki i emo­ci­onal­no is­crp­lju­je. Uz to, po­tre­ba za glum­lje­njem pra­će­na je stra­hom od po­s­lje­di­ca kao što su ot­kaz ili od­bi­ja­nje od pla­će ako gluma ne bu­de uvjer­lji­va.

Dvi­je no­ve stu­di­je po­ka­za­le su da laž­ni os­mjeh na po- slu šte­ti zdrav­lju i sma­nju­je pro­duk­tiv­nost. Da bi do­ka­za­li tvrd­nje o štet­nos­ti usi­lje­nog smje­ška, znans­tve­ni­ci su dva tjed­na pra­ti­li vo­za­če auto­bu­sa. Iz­a­bra­li su baš vo­za­če auto­bu­sa, jer nji­ho­vo radno mjes­to zah­tje­va lju­baz­nost ti­je­kom ci­je­log rad­nog vre­me­na te po­dra­zu­mi­je­va in­ten­ziv­nu in­te­rak­ci­ju s mno­go lju­di.

Struč­nja­ci su is­tra­ži­va­li po­s­lje­di­ce na psi­hič­ko sta­nje vo­za­ča u da­ni­ma kad se smi- je­šio usi­lje­no i kad je to či­nio is­kre­no. Ot­kri­li su da se one da­ne kad je osmi­jeh zbog zlo­volj­nos­ti bio usi­ljen vo­za­ču ras­po­lo­že­nje do­dat­no po­gor­ša­va­lo.

Kro­ni­čan stres

Vo­zač je ta­da raz­miš­ljao o na­pu­šta­nju pos­la, sa­nja­rio, a nje­go­va se rad­na pro­duk­tiv­nost zna­čaj­no sma­nji­la. Po­ku­ša­va­ju­ći po­tis­nu­ti ne­ugod­ne mis­li i zlo­vo­lju, vo­zač je, ka­ko se po­ka­za­lo, sa­mo pro­du­bio svo­je lo­še ras­po­lo­že­nje. S dru­ge stra­ne, ka­da je vo­zač bio do­bre vo­lje te se smje­škao bez na­po­ra, nje­go­vo se op­će sta­nje po­bolj­ša­va­lo i nje­go­va se pro­duk­tiv­nost po­ve­ća­va­la.

U dru­gom is­tra­ži­va­nju do­bro­volj­ci su pro­ve­li vri­je­me u si­mu­li­ra­nom po­ziv­nom cen­tru, gdje su pri­ma­li pri­tuž­be kli­je­na­ta. Oni ko­ji­ma je re­če­no da sa­kri­ju ne­ga­tiv­ne osje­ća­je po­vi­sio se krv­ni tlak, a sr­ce im je ubr­za­no ra­di­lo.

Oni ko­ji­ma je bi­lo do­pu­šte­no iska­zi­va­nje ne­ga­tiv­nih osje­ća­ja ni­su tr­pje­li te ne­po­želj­ne simp­to­me. Nji­hov tlak i ot­ku­ca­ji sr­ca os­ta­li su ne­pro­mi­je­nje­ni una­toč stres­nom okru­že­nju. Za­nim­lji­vo je da glum­lje­nje sre­će i usi­lje­na lju­baz­nost ne­po­volj­ni­je utje­ču na že­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.