Na­tje­ca­nje u us­luž­noj eko­no­mi­ji

Knji­ga ////

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Ka­ko os­tva­ri­ti kon­ku­rent­sku pred­nost kroz ra­zvoj i ino­va­ci­ju us­lu­ge, os­nov­na je te­ma auto­ra A. Gus­taf­sso­na i M. D. Joh­n­so­na. Spo­sob­nost ra­zvi­ja­nja i pru­ža­nja vr­hun­ske us­lu­ge ključ­na je za pos­lov­nu stra­te­gi­ju i us­pjeh. Una­toč to­me vr­lo ma­li broj or­ga­ni­za­ci­ja spo­so­ban je stvo­ri­ti sve­obu­hva­tan pro­gram za ra­zvoj us­lu­ge. Auto­ri u knji­zi nas­to­je po­mo­ći upra­vo tim kom­pa­ni­ja­ma, me­na­džerima i po­du­zet­ni­ci­ma ka­ko bi us­pješ­ni­je kon­ku­ri­ra­li ti­je­kom tri pa­ra­lel­na pro­ce­sa: odr­ža­va­nja us­lu­ge, po­bolj­ša­nja rad­ne us­pješ­nos­ti te ino­va­ci­ja­ma us­lu­ga. Ne­ka od za­nim­lji­vi­jih po­glav­lja knji­ge su Kon­ku­ri­ra­nje kroz us­lu­ge, Ka­ko stvo­ri­ti pred­nost us­lu­zi, Odr­ža­va­nje us­lu­ge: Uk­la­nja­nje ne­dos­ta­ta­ka, te Ka­ko poboljšati us­pješ­nost us­lu­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.