Sa­mo­po­moć

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Ka­ko lakše pod­ni­je­ti glu­mu? Uko­li­ko ra­di­te u us­luž­noj dje­lat­nos­ti i od vas se sva­kod­nev­no oče­ku­je sret­no li­ce, a vi to osje­ća­te kao na­por, pre­po­ru­ču­je­mo vam da pro­mi­je­ni­te po­sao. Pri­je tog ra­di­kal­nog či­na is­ku­šaj­te vjež­ba­nje teh­ni­ka opu­šta­nja kao što su auto­ge­ni tre­ning, jo­ga i tran­s­cen­den­tal­na me­di­ta­ci­ja, ko­je zna­čaj­no po­vi­su­ju ot­por­nost na stres. Tre­ća op­ci­ja je te­ra­pi­ja kod struč­nja­ka za men­tal­no zdrav­lje, ko­ji bi vam raz­no­vr­s­nim sa­vje­ti­ma mo­gao po­mo­ći iz­bje­ći ili ubla­ži­ti ne­ga­tiv­ne po­s­lje­di­ce stre­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.