Nje­mač­ko-aus­trij­ska gru­pa i u Hr­vat­skoj nu­di po­sred­niš­tvo u osi­gu­ra­nju Ko­ban Süders kom­pa­ni­ja­ma kre­ira in­di­vi­du­al­ne po­li­ce

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

Na do­ma­ćem osi­gu­ra­va­ju­ćem tr­ži­štu uza sa­me osi­gu­ra­va­ju­će ku­će ak­tiv­no je i 30 po­sred­ni­ka ko­ji dr­že sve­ga pet pos­to ukup­nog tr­ži­šta. Slič­na je si­tu­aci­ja bi­la i u Aus­tri­ji po­čet­kom de­ve­de­se­tih go­di­na, no od ta­da je u toj zem­lji udio po­sred­ni­ka ras­tao i do­seg­nuo sa­daš­njih 40 pos­to. Upra­vo je to tr­žiš­na ni­ša aus­trij­sko-nje­mač­ke gru­pe Ko­ban Süders, ko­ja se u uto­rak pr­vi put pred­sta­vi­la Hr­vat­skoj. Ov­dje su od­lu­či­li otvo­ri­ti pred­stav­niš­tvo ka­ko bi, ka­žu, do­ma­ćim kom­pa­ni­ja­ma po­nu­di­li uprav­lja­nje ri­zi­ci­ma i šte­ta­ma te osi­gu­ra­nje kre­ira­no pre­ma nji­ho­vim po­tre­ba­ma.

“Ci­lja­mo na naj­pro­pul­ziv­ni­ji dio tr­ži­šta, a to su kom­pa­ni­je male i sred­nje ve­li­či­ne. S ob­zi­rom na to da ne­ke od njih pos­lu­ju i u re­gi­ji, u ko­joj sva­ka dr­ža­va ima svoj za­kon­ski ok­vir, te kom­pa­ni­je htje­le bi ko­ris­ti­ti ne­ke osi­gu­ra­va­ju­će pro­gra­me, a da pri­tom ni­su ri­gid­no ve­za­ne za kon­kre­tan pro­gram. Mi sto­ga kre­ira­mo po­li­ce ko­je se mo­gu ini­vi­du­ali­zi­ra­no pri­mi­je­ni­ti u pos­lo­va­nju tih tvrt­ki”, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik Da­mir Ču­žić, pred­sjed­nik Upra­ve gru­pe Ko­ban Süders u Za­gre­bu. Pod­sje­ća ka­ko su u Hr­vat­skoj po­li­ce osi­gu­ra­nja ve­za­ne uz ta­ri­fe osi­gu­ra­va­te­lja, što je ge­ne­ra­li­zi­ra­ni prin­cip.

“Ono što mi že­li­mo i ra­di­mo je da iz poz­na­tih ele­me­na­ta kre­ira­mo po­li­ce is­klju­či­vo za na­še kli­jen­te i sva­kom od njih pris­tu­pa­mo in­di­vi­du­al­no”, objaš­nja­va Ču­žić. To zna­či da se sva­koj tvrt­ki ko­ja se že­li

Sva­koj tvrt­ki pr­vo pro­ci­je­ne ri­zik pos­lo­va­nja te joj na te­me­lju to­ga sa­vje­tu­ju na ko­ji na­čin i ko­je vr­ste osi­gu­ra­nja tre­ba uze­ti

osi­gu­ra­ti ko­ris­te­ći us­lu­ge ovog po­sred­ni­ka pr­vo pro­ci­je­ni ri­zik pos­lo­va­nja te se na te­me­lju to­ga odre­di ko­je su joj osi­gu­ra­va­ju­će us­lu­ge po­tre­be. Kom­pa­ni­ji se na­kon to­ga sa­vje­tu­je na ko­ji na­čin i ko­je vr­ste osi­gu­ra­nja tre­ba uze­ti ka­ko bi se adekvatno za­šti­ti­la od šte­ta.

Ključ­no je, ka­že Ču­žić, što us­lu­ge ne na­pla­ću­ju kli­jen­tu, već su one ura­ču­na­te u ci­je­nu po­li­ce, dak­le po­sred­nik se na­pla­ću­je od osi­gu­ra­va­te­lja. To je pr­vi i naj­češ­ći mo­del na­pla­te us­lu­ge gdje kli­jent pla­ća pre­mi­ju, a osi­gu­ra­va­telj pro­vi­zi­ju. Dru­gi je mo­del da se kli­jen­tu na­pla­ću­je odre­đe­na pro­vi­zi­ja, ali on­da ona ni­je ura­ču­na­ta u po­li­cu.

“Ako se kli­jen­tu do­go­di šte­ta u seg­men­tu za ko­ji smo mi sa­vje­to­va­li da se ne osi­gu­ra­va, ta­da smo iz­rav­no od­go­vor­ni”, ka­že Ču­žić. Na­ime, da bi uop­će pos­lo­va­la u Hr­vat- Da­mir Ču­žić pred­sjed­nik Upra­ve Ko­ban Süder­sa u Za­gre­bu skoj, gru­pa Ko­ban Süders mo­ra ima­ti po­li­cu osi­gu­ra­nja od pos­lov­ne od­go­vor­nos­ti. Sto­ga nji­ho­vi kli­jen­ti, do­go­di li im se šte­ta u di­je­lu pos­lo­va­nja za ko­je im ni­je sa­vje­to­va­no da uz­mu po­li­cu, ima­ju pra­vo na na­dok­na­du. U Hr­vat­skoj ta po­li­ca vri­je­di 1,5 mil. eura, a ako šte­ta pre­ma­šu­je taj iz­nos, ak­ti­vi­ra se po­li­ca osi­gu­ra­nja ci­je­le gru­pe. Ta­ko­đer ako kli­jent tre­ba odre­đe­nu po­li­cu ko­ju do­ma­ći osi­gu­ra­va­te­lji ne nu­de, Ko­ban Süders mo­že ri­je­ši­ti taj pro­blem.

“U su­rad­nji s osi­gu­ra­va­te­ljem kre­ira­mo no­ve po­li­ce. Ako u tom tre­nut­ku odre­đe­ni osi­gu­ra­va­telj ne­ma u po­nu­di po­li­cu kak­va se tra­ži, mi mu mo­že­mo i iz ino­zem­s­tva po­nu­di­ti re­osi­gu­ra­va­ju­ću li­ni­ju ka­ko bi po­krio taj spe­ci­fič­ni ri­zik”, ka­že Ču­žić. U Ko­ban Süder­su ka­žu da su­ra­đu­ju sa svim osi­gu­ra­va­te­lji­ma u Hr­vat­skoj s ko­ji­ma već ima­ju pot­pi­sa­ne ugo­vo­re, a do­zvo­lu Han­fe do­bi­li su još po­čet­kom pro­sin­ca 2011. go­di­ne. “Već ima­mo 60 kli­je­na­ta. Mi smo in­dus­trij­ski bro­ke­ri, a že­li­mo se us­mje­ri­ti na ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je, pro­izvod­ne dje­lat­nos­ti, a iamo dos­ta is­kus­tva s Ho­Re­Ca tvrt­ka­ma (ho­te­li, res­to­ra­ni i ka­fi­ći)”, za­klju­ču­je Ču­žić.

PIXSELL

Ako se kli­jen­tu do­go­di šte­ta u seg­men­tu za ko­ji smo mi sa­vje­to­va­li da se ne osi­gu­ra­va, ta­da smo iz­rav­no od­go­vor­ni, ka­že Ču­žić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.