Nje­mač­ki Rixec­ker pre­uzi­ma MIV

Ku­pi­li su još 1732 di­oni­ce pa je udio u va­ra­ždin­skoj tvor­ni­ci do­seg­nuo 33%

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja Rixec­ker Inves­t­ment obja­vi­la je na Za­gre­bač­koj bur­zi da će ov­ja­vi­ti po­nu­du za pre­uzi­ma­nje Me­tal­ske in­dus­tri­je Va­ra­ždin (MIV). S ob­zi­rom na to da su Ni­jem­ci u po­ne­dje­ljak, iz­van ure­đe­no­ga tr­ži­šta (OTC), ku­pi­li 1732 di­oni­ce MIV-a za 5,28 mi­li­ju­na ku­na, stek­li su udio ve­ći od 25 pos­to tvrt­ke i mo­ra­ju obja­vi­ti po­nu­du.

Ka­ko sa­da stva­ri sto­je, ka­že nam nes­luž­be­no je­dan od di­oni­ča­ra MIV-a, nje­mač­ka tvrt­ka tre­ba­la bi po ko­ma­du po­nu­di­ti 3050 ku­na po di­oni­ci, po ko­li­ko su i stek­li udio bu­du­ći da se u po­s­ljed­nja tri mje­se­ca sa- po­tro­šio je u po­ne­dje­ljak Rixec­ker Inves­t­ments na di­oni­ce MIV-a mo dva­put tr­go­va­lo ovo­m­vri­jed­nos­ni­com, od ko­jih je po­s­ljed­nji bi­lo u po­ne­dje­ljak.

No on sma­tra da ta di­oni­ca vri­je­di vi­še od ci­je­ne po ko­joj je nje­mač­ki vlas­nik ste­kao. Ho­će li taj di­oni­čar pro­da­ti svoj udio, ni­je nam mo­gao re­ći. Sve ovi­si o to­me, ka­že, pos­to­ji li bo­lja pri­li­ka za ula­ga­nje na tr­ži­štu.

Pre­ma po­da­ci­ma De­po­zi­to­ri­ja, Rixec­ker je pri­je dr­žao 22,1 pos­to MIV-a, a u po­ne­dje­ljak je ste­kao do­dat­nih 11%. Ta­kav pa­ket di­oni­ca mo­gao je pro­da­ti Sla­von­ski ZIF, ko­ji je dru­gi di­oni­čar s udje­lom od 17%, ili ne­po­za­ti ula­gač ko­ji je tre­ći sa udje­lom od 13,2%.

PXL

Do­dat­ne di­oni­ce Me­tal­ske in­dus­tri­je Va­ra­ždin Ni­jem­ci su ku­pi­li za 3050 ku­na po ko­ma­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.