Han­fa obja­vi­la po­dat­ke o pos­lo­va­nju u pr­vom tro­mje­se­čju Do­bit upra­vi­te­lja mi­ro­vin­skih fon­do­va pre­po­lov­lje­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

DPro­ma­tra­ju­ći re­la­tiv­ne iz­no­se, naj­ve­ći pad do­bi­ti imao je Er­ste (–58,6%), a naj­ma­nji Al­li­anz ZB (–41,5%)

ruš­tva za uprav­lja­nje obvez­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma naj­vi­še su pod­ba­ci­la od ci­je­le ne­ban­kar­ske fi­nan­cij­ske in­dus­tri­je. Pre­ma po­da­ci­ma Han­fe za pr­vo tro­mje­se­čje, če­ti­ri druš­tva ko­ja uprav­lja­ju OMF-ovi­ma ima­la su ukup­nu do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja od 27,1 mi­li­jun ku­na, što je go­to­vo upo­la ma­nje ne­go u is­to vri­je­me la­ni ka­da je iz­no­si­la 53,6 mi­li­ju­na.

Pro­ma­tra­ju­ći re­la­tiv­ne iz­no­se, naj­ve­ći pad do­bi­ti imao je Er­ste (–58,6 pos­to), ko­ji je u pr­va tri mje­se­ca za­ra­dio 2,3 mi­li­ju­na ku­na, dok je naj­ma­nju ko­rek­ci­ju za­bi­lje­ži­lo Al­li­anz ZB (–41,5 pos­to), či­ja je do­bit iz­no­si­la 13,2 mi­li­ju­na. To je druš­tvo ujed­no ima­lo i naj­ve­ći pad u ap­so­lut­nom iznosu od 9,4 mi­li­ju­na ku­na u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni, dok je za­ra­da Er­stea ma­nja za 3,2 mi­li­ju­na. Do­bit PBZ Cro­atia osi­gu­ra­nja bi­la je 3,6 mi­li­ju­na (–56,9%), a Ra­if­fe­ise­na osam mi­li­ju­na (–53,5%).

Iako se imo­vi­na obvez­nih mi­ro­vin­skih fon­do­va sva­ko­ga mje­se­ca po­ve­ća­va, kra­jem do­bi­ti os­tva­ri­la su druš­tva u

pr­va tri mje­se­ca ožuj­ka iz­no­si­la je 43,3 ml­rd. ku­na, is­pla­ti­vost dru­šta­va ko­ja nji­ma uprav­lja­ju pos­ta­la je upit­na. “Pi­ta­nje je is­pla­ti li se vlas­ni­ci­ma uop­će dr­ža­ti druš­tva za uprav­lja­nje obvez­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma. Pos­tav­lja se pi­ta­nje ho­će­mo li ima­ti go­diš­nji pri­nos od 6%. Ne sa­mo da su se sma­nji­le nak­na­de za uprav­lja­nje ne­go su se i povećali troškovi REGOS-a, što je sru­ši­lo do­bit”, u nes­luž­be­nom raz­go­vo­ru re­kao nam je iz­vor jed­nog od dru­šta­va. Upo­zo­ra­va ka­ko je pro­fit ko­ji će oni ge­ne­ri­ra­ti prenizak.

“Troškovi se po­ve­ća­va­ju i još će se po­ve­ća­ti s ob­zi­rom na to da je pos­la sve vi­še, mo­rat će­mo za­poš­lja­va­ti no­ve lju- de, a vlas­ni­ci to­me ni­su sk­lo­ni. To nam je pro­blem na du­ži rok. Na­dam se da će se ne­što pro­mi­je­ni­ti u bu­duć­nos­ti, ali ne vje­ru­jem”, ka­že naš su­go­vor­nik.

Si­tu­aci­ja ni­je pre­vi­še op­ti­mis­tič­na ni kod inves­ti­cij­skih dru­šta­va. Kra­jem ožuj­ka proš­le go­di­ne bi­lo je 18 ne­ban­kar­skih bro­ke­ra­ja ko­ji su bi­li u gu­bit­ku 533.000 ku­na, a ove je go­di­ne njih 13 pos­lo­va­lo s ukup­nim gu­bit­kom od 428.000 ku­na.

Krv­nu sli­ku bro­ker­ske in­dus­tri­je znat­no je po­pra­vio Auc­tor ko­ji je u pr­vom kvar­ta­lu za­bi­lje­žio do­bit pri­je opo­re­zi­va­nja ne­što vi­šu od mi­li­jun ku­na. To je čak de­set pu­ta vi­še ne­go u pr­vom tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne ka­da je do­bit iz­no­si­la ne­što ma­nje od 100.000 ku­na.

Naj­lo­ši­ji re­zul­tat ima­li su Aba­cus bro­ke­ri (gu­bi­tak od 1,48 mi­li­ju­na ku­na) ko­ji su zbog lik­vi­da­ci­je Cre­do ban­ke i ne­mo­guć­nos­ti da do­đu do nov­ca kli­je­na­ta ko­ji je bio na “ra­ču­nu 13” uga­si­li pos­lo­va­nje. Ne­dav­no je i bro­ker­ska ku­ća Uti­lis iz Ča­kov­ca pres­ta­la bi­ti inves­ti­cij­sko druš­tvo i pre­obli­ko­va­la se u ve­za­no­ga zas­tup­ni­ka.

Hi­ta vri­jed­nos­ni­ce za­bi­lje­ži­le su gu­bi­tak od 379.000 ku­na, a u is­to vri­je­me la­ni pos­lo­va­li su s do­bi­ti od 93.000 ku­na. In­ter­ka­pi­tal VP imao je do­bit od 834.000 ku­na, 22% vi­še u od­no­su na is­to vri­je­me 2011.

FO­TO­LIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.