Hr­va­ti bi kruh, mli­je­ko i no­vi­ne pla­ća­li kar­ti­ca­ma

Čak 61 pos­to is­pi­ta­nih sprem­no je kar­ti­cu iz­va­di­ti i za iz­no­se ma­nje od 50 ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - NI­KO­LI­NA BU­LJAN/VLM

Hr­va­ti u kri­zi ni­su re­za­li kar­ti­ce, što­vi­še, vo­lu­men kar­tič­nog pla­ća­nja je ras­tao, tvr­di se u is­tra­ži­va­nju Mas­terIn­dex Hr­vat­ska ko­je je Gfk pro­veo za Mas­terCard. Ipak, pos­to­ji objaš­nje­nje po­ve­ća­nja vo­lu­me­na, tvr­di Alek­san­dra Babić, mar­ke­ting i PR ma­na­ger Mas­ter­Car­da za Hr­vat­sku i Slo­ve­ni­ju.

“Vo­lu­men pla­ća­nja ras­te, ali iz­no­si se sma­nju­ju. Vo­lu­men je ras­tao za­to što da­nas lju­di kar­ti­ca­ma pla­ća­ju i ma­nje iz­no­se, od­nos­no pla­ća­ju kar­ti­ca­ma ono što su ne­ka­da pla­ća­li go­to­vi­nom”, objaš­nja­va Babić. U pri­log to­me go­vo­ri i dio is­tra­ži­va­nja, pro­ve­de­nog na ne­što vi­še od ti­su­ću is­pi­ta­ni­ka, u ko­jem se na­vo­di ka­ko je 61% is­pi­ta­ni­ka volj­no pla­ti­ti kar­ti­com iz­nos ma­nji od 50 ku­na.

Tek pe­ti­na is­pi­ta­nih će se pos­lu­ži­ti kar­tič­nim pla­ća­njem pre­ko in­ter­ne­ta i ta­ko pla­ti­ti ra­ču­ne, naj­češ­će re­žij­ske. “Kod pla­ća­nja ra­ču­na i da­lje su do­mi­nant­ni po­štan­ski ure­di. Čak tre­ći­na is­pi­ta­nih ra­ču­ne go­to­vi­nom pla­ća na po­šti, a sli­je­di Fi­na. Tek tri pos­to an­ke­ti­ra­nih ra­ču­ne pla­ća pre­ko traj­nog na­lo­ga. Za us­po­red­bu, u Slo­ve­ni­ji prev­la­da­va in­ter­net­sko pla­ća­nje ra­ču­na, a 20 pos­to is­pi­ta­nih svo­je re­ži­je pla­ća traj­nim na­lo­gom”, go­vo­ri Babić.

U ovom su is­tra­ži­va­nju su­dje­lo­va­li Hr­va­ti ko­ji ko­ris­te in­ter­net, a čak 52 pos­to njih iz­jas­ni­lo se ka­ko su u po­s­ljed­njih mje­sec da­na ne­što ku­pi­li kar­tič­nim pla­ća­njem pre­ko in­ter­ne­ta.

Dje­lo­mič­ni raz­log ova­ko ve­li­kog pos­tot­ka Babić vi­di u in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma za grup­nu ku­po­vi­nu ko­je u Hr­vat­skoj ja­ko do­bro pos­lu­ju.

Ka­da je ri­ječ o pla­ća­nji­ma pu­tem mo­bi­te­la, 41 pos­to is­pi­ta­ni­ka u Hr­vat­skoj vo­lje­lo bi pris­la­nja­njem mo­bi­te­la uz po­seb­ni ure­đaj pla­ti­ti ra­ču­ne, a 32 pos­to is­pi­ta­ni­ka pri­želj­ku­je da pu­tem apli­ka­ci­ja na mo­bi­te­li­ma pla­ća­ju svo­je ra­ču­ne. No za uvo­đe­nje mo­bil­nog pla­ća­nja još pos­to­je pre­pre­ke.

“Da bi se uveo naš sus­tav mo­bil­nog pla­ća­nja hr­vat­ski bi te­le ope­ra­te­ri tre­ba­li usko su­ra­đi­va­ti. No, kao što zna­mo, dva naj­ve­ća ope­ra­te­ra kod nas su i da­lje prevelika kon­ku­ren­ci­ja, a is­to vri­je­di i za ban­ke ko­je bi ta­ko­đer tre­ba­le su­ra­đi­va­ti ka­ko bi se uve­lo mo­bil­no pla­ća­nje”, tvr­di Babić. Ina­če, Mas­terCard je pla­ća­nje pu­tem mo­bil­nih apli­ka­ci­ja već uveo u Tur­skoj, Ru­si­ji, Polj­skoj i Ma­đar­skoj, ali ovaj po­tez se zbog spo­me­nu­tog pro­ble­ma i os­ta­lih de­ta­lja ko­je va­lja us­kla­di­ti u Hr­vat­skoj ne oče­ku­je u sko­ri­je vri­je­me.

PIXSELL

L. Szet­nics i A. Babić iz Mas­ter­car­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.