J. M. Bar­ro­so za, Bun­de­sbank pro­tiv

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ide­ja

o eu­rop­skoj ban­kar­skoj uni­ji u uto­rak je opet bi­la jed­na od glav­nih te­ma jer su iz Bruxel­le­sa i Ber­li­na o to­me sti­za­li opreč­ni sta­vo­vi. Pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so u in­ter­v­juu za Fi­nan­ci­al Ti­mes do­ka­zao se kao je­dan od naj­ve­ćih po­bor­ni­ka spo­me­nu­te ini­ci­ja­ti­ve po­ru­čiv­ši ka­ko bi svih 27 ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je tre­ba­lo svo­je ban­ke pod­vrg­nu­ti za­jed­nič­kom nad­zo­ru i to već idu­će go­di­ne.

“Že­li­mo li na­uči­ti lek­ci­ju iz duž­nič­ke kri­ze, EU mo­ra na­pra­vi­ti ve­li­ki ko­rak pre­ma dub­ljoj in­te­gra­ci­ji”, re­kao je Bar­ro­so po­ru­čiv­ši da bi eu­rop­ska su­per­vi­zi­ja mo­ga bi­ti us­pos­tav­lje­na i bez mi­je­nja­nja ak­tu­al­nih za­ko­na.

No ne­du­go na­kon obja­ve in­ter­v­jua še­fa EK sti­gla je re­ak­ci­ja nje­mač­kog Bun­de­sban­ka. Pot­pred­sjed­ni­ca Sa­bi­ne La­uten­s­c­hla­ger upo­zo­ri­la je da bi ide­ja o ban­kar­skoj uni­ji mo­gla funk­ci­oni­ra­ti is­klju­či­vo us­po­re­do s fi­skal­nom uni­jom što po­dra­zu­mje­va za­jed­nič­ka pra­vi­la i ogra­ni­če­nja u ko­ri­šte­nju pro­ra­čun­skog nov­ca. Nje­mač­ka se oče­ki­va­no pro­ti­vi ide­ji ban­kar­ske uni­je jer bi ju ta­kav do­go­vor sta­vio u ne­za­vid­nu po­zi­ci­ju da spa­ša­va ban­ke sla­bi­jih ze­ma­lja. “Tko god da pre­uz­me od­go­vor­nost, mo­ra ima­ti i pra­vo na kon­tro­lu”, za­klju­či­la je La­uten­s­c­hla­ger.

EPA

Pred­sjed­nik EK Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.