Tre­ba OD­MAH Zva­ti MMF

ŠOŠKIĆ: NO­VA VLA­DA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

De­jan Šoškić, gu­ver­ner Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je iz­ja­vio je da no­va vla­da te zem­lje čim bu­de oform­lje­na tre­ba od­mah po­zva­ti MMF zbog re­vi­zi­je aran­žma­na. “To bi sma­nji­lo ne­po­vje­re­nje pre­ma Sr­bi­ji ko­je se u inves­ti­cij­skoj jav­nos­ti ra­zvi­lo po­s­ljed­njih mje­se­ci, a utje­ca­lo bi na ci­je­nu jav­nog du­ga”, sma­tra on.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.