HPB u pri­va­ti­za­ci­ju bez ve­ćin­skog vlas­ni­ka?

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

U Vla­di bi ra­do da u HPB uđu mi­ro­vin­ski fon­do­vi, a ka­ko su stra­ne ban­ke u Hr­vat­skoj do­sad griz­le is­klju­či­vo na ve­ćin­ske pa­ke­te, mo­žda je to i for­mu­la za jav­ni na­tje­čaj

Pri­li­kom sla­ga­nja svog pr­vog pla­na dr­žav­nog pro­ra­ču­na i ra­ču­na fi­nan­ci­ra­nja Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ja naj­a­vi­la je da u ovoj go­di­ni pla­ni­ra od pri­va­ti­za­ci­je utr­ži­ti oko dvi­je mi­li­jar­de ku­na. Svo­je pla­no­ve ubr­za­nja pri­va­ti­za­ci­je po­di­je­li­la je i s Eu­rop­skom ko­mi­si­jom te rej­ting agen­ci­ja­ma, a kao pr­va dva (ili naj­si­gur­ni­ja dva) pro­jek­ta od po­čet­ka man­da­ta is­ti­ca­ne su pri­va­ti­za­ci­je Cro­ati­je osi­gu­ra­nja (CO) i Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke (HPB). Kao i u slu­ča­ju inves­ti­cij­sko­ga za­ma­ha, te­ško je ote­ti se doj­mu da se i s tim pri­pre­ma­ma ma­lo kas­ni.

Mi­nis­tar Slav­ko Li­nić re­kao je da bi ovo­ga tjed­na Vla­da na­po­kon mo­gla da­ti ze­le­no svje­tlo za obja­ve na­tje­ča­ja za sa­vjet­ni­ke u tim pro­jek­ti­ma. Za­sad se iz­gled­ni­jim či­ni da bi ulo­ga le­do­lom­ca mo­gla ipak pri­pas­ti HPB-u, za ko­ji u Vla­di otvo­re­no ka­žu da bi u vlas­nič­koj struk­tu­ri ra­do vi­dje­li (i) do­ma­će inves­ti­to­re, po­se­bi­ce mi­ro­vin­ske fon­do­ve s ko­ji­ma se u tom smis­lu već raz­go­va­ra­lo. Pro­da­ja dr­žav­nog udje­la, me­đu­tim, po­dra­zu­mi­je­va jav­ni na­tje­čaj, a to zna­či da tre­ba ra­ču­na­ti s po­ten­ci­jal­nim kon­ku­ren­ti­ma, prem­da me­đu­na­rod­ne ban­kar­ske gru­pa­ci­je (na­ro­či­to u Eu­ro­pi) da­nas ne hr­le baš u ak­vi­zi­ci­je.

Pri­lič­no je iz­vjes­no da bi na­tje­čaj za pro­da­ju dr­žav­nog udje­la u HPB-u ipak pri­vu­kao vi­še in­te­re­se­na­ta, ali uvi­jek je ključ­no pi­ta­nje ci­je­ne. Da­nas je ci­je­na i znat­no iz­ra­že­ni­ji ri­zik ne­go pri­je če­ti­ri-pet go­di­na pa je, ako ni zbog če­ga dru­gog, vlas­ti važ­no da su tu do­ma­ći mi­ro­vin­ski fon­do­vi. Me­đu os­ta­lim, s ob­zi­rom na udjel ban­kar­ske ak­ti­ve pod kon­tro­lom stra­na­ca u Hr­vat­skoj (oko 92 pos­to), oni su i po­li­tič­ki vje­ro­jat­no po­želj­ni­ji inves­ti­to­ri. Ako su mi­ro­vin­ski fon­do­vi do­is­ta pre­fe­ren­ci­ja u pro­da­ji dr­žav­nog udje­la (na­kon če­ga se oče­ku­je do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja), u ko­joj mje­ri jav­ni na­tje­čaj zna­či ne­iz­vjes­nost i ka­ko bi se ona mo­gla sma­nji­ti?

Naj­jed­nos­tav­ni­ja for­mu­la ko­ja se s tim u ve­zi na­me­će pro­iz­la­zi iz do­sa­daš­njih is­kus­ta­va. Ona su, na­ime, po­ka­za­la da su stra­ne ban­ke kao stra­te­ški inves­ti­to­ri na hr­vat­skom ban­kar­skom tr­ži­štu griz­le is­klju­či­vo na čvr­sto ve­ćin­ske vlas­nič­ke udje­le i pu­nu uprav­ljač­ku kon­tro­lu. Dak­le, ako je su­di­ti pre­ma is­kus­tvi­ma, u na­tje­čaj­ne bi uvje­te bi­lo do­volj­no ut­vr­di­ti gor­nji prag vlas­niš­tva i/li uprav­ljač­kih pra­va na ne­koj toč­ki iz­me­đu npr. 20 i 50 pos­to. Ako bi se uz tak­vo ogra­ni­če­nje po­ja­vi­lo vi­še za­in­te­re­si­ra­nih inves­ti­to­ra, to bi bio sa­mo do­bar znak. Bio bi to i pri­li­čan na­pre­dak u po­gle­du per­cep­ci­je hr­vat­skog tr­ži­šta. Ukratko, zvu­či do­bro, prem­da ne i ja­ko iz­gled­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.