Plat­for­ma 112 iz­gub­lje­na u po­li­ti­ci

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Je li mo­gu­će da je za udru­ge okup­lje­ne u Plat­for­mi 112, ko­je se za­uzi­ma­ju za po­što­va­nje ljud­skih pra­va i prav­nu dr­ža­vu, čin pri­hva­ća­nja os­tav­ke M. Holy pro­ble­ma­ti­čan?

Za­nim­lji­vo je ka­ko gra­đan­ski ak­ti­vis­ti do­živ­lja­va­ju os­tav­ku Mi­re­le Holy. Naj­ra­di­je bi da joj je pre­mi­jer pro­gle­dao kroz pr­ste, a opet to ne mo­gu baš ta­ko otvo­re­no re­ći. Plat­for­ma 112, ko­ja okup­lja 25 udru­ga, me­đu ko­ji­ma su B.a.B.e, DOOR, Is­ko­rak, GONG, Ku­ća ljud­skih pra­va, Ze­le­na ak­ci­ja, Pra­vo na grad te Mre­ža mla­dih Hr­vat­ske, toj os­tav­ci ne­volj­ko priz­na­je sta­tus po­zi­tiv­na is­ka­za po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti, uz na­gla­ša­va­nje da je za nas to pra­vi pre­se­dan (što je, na­rav­no, či­nje­ni­ca). To pak što je pre­mi­jer eks­pres­no pri­hva­tio nje­zi­nu os­tav­ku opi­su­ju s ču­đe­njem, kao “ne­na­da­no na­glo po­vi­si­va­nje ljes­tvi­ce po­li­tič­ke od­go­vor­nos­ti”. Go­to­vo bi se mo­glo za­klju­či­ti ka­ko je za te udru­ge, ko­je se ina­če za­uzi­ma­ju za po­što­va­nje ljud­skih pra­va i prav­nu dr­ža­vu, Mi­la­no­vi­ćev čin pro­ble­ma­ti­čan. Tre­bao je dr­ža­ti ljes­tvi­cu na ra­zi­ni pret­hod­ni­ka i re­ći da će joj ovaj put opros­ti­ti, ali ne­ka ma­lo pri­pa­zi idu­ći put jer će dig­nu­ti ljes­tvi­cu?! Naj­vi­še pak ču­di kad plat­for­ma­ši po­ru­ču­ju Vla­di da će os­tav­ka M. Holy bi­ti vje­ro­dos­toj­na je­di­no ako se i dru­gi slu­ča­je­vi (is­te, ali i zna­čaj­no oz­bilj­ni­je na­ra­vi, na­po­mi­nju) bu­du sank­ci­oni­ra­li jed­na­ko oš­tro i ur­gent­no. Kak­ve to ve­ze ima jed­no s dru­gim? I pre­mi­jer i sva­ki mi­nis­tar tre­ba­ju bi­ti od­go­vor­ni, a ovaj je čin vje­ro­dos­to­jan bez ob­zi­ra na sve os­ta­le slu­ča­je­ve, proš­le i bu­du­će, jer je po­vod za os­tav­ku ap­so­lut­no le­gi­ti­man. To što je slu­čaj Holy net­ko zlo­na­mje­ran pre­tvo­rio u “pr­vok­la­san po­li­tič­ki in­ci­dent” (mo­žda je ta­ko, ali je i sa­ma to­me pri­do­ni­je­la), po­sve je dru­ga pri­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.