Ako se grč­ka vla­da oglu­ši na sav dug, mo­žda će mo­ra­ti Ti­ska­ti ‘neo­drah­me’. ne bi služ­be­no na­pus­ti­la euro­zo­nu, no RAZ­LI­KA BI BI­LA VI­ŠE FOR­MAL­NA

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

ji mo­že bi­ti po­za­ma­šan – do­dat­no os­lab­lju­je jav­ne fi­nan­ci­je. Te uza­jam­ne si­le mo­gu se uma­nji­ti u du­go­traj­nom pro­ce­su re­ce­si­je i sma­nje­nja fi­nan­cij­ske po­lu­ge, a mo­gu uz­ro­ko­va­ti ju­riš na ban­ke i im­plo­zi­ju fi­nan­cij­skog sus­ta­va. Is­hod ovi­si o po­vje­re­nju. Eko­no­mis­ti već odav­no zna­ju da su u od­sut­nos­ti uvjer­lji­va kre­di­to­ra ko­ji bi pos­lu­žio kao po­s­ljed­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.