Obi­lje­že­no 50 go­di­na od je­di­nog bi­je­ga iz Al­ca­tra­za

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Upra­va Al­ca­tra­za, ne­kad zlo­glaz­nog za­tvo­ra, a da­nas tu­ris­tič­ke atrak­ci­je po­kraj San Fran­cis­ca, obi­lje­ži­la je 50. go­diš­nji­cu slav­nog i je­di­nog us­pješ­nog bi­je­ga iz te kaz­ni­oni­ce u nje­zi­noj po­vi­jes­ti.

Tro­ji­ca ame­rič­kih kri­mi­na­la­ca, bra­ća Cla­ren­ce i John An­glin i Frank Mor­ris 11. lip­nja 1962. go­di­ne po­bje­gli su iz za­tvo­ra, na­kon što su žli­ca­ma iz­du­bi­li zi­do­ve će­li­ja i pre­ko ven­ti­la­cij­skog otvo­ra po­pe­li se do kro­va, spus­ti­li se s vanj­ske stra­ne zi­da i im­pro­vi­zi­ra­nim spla­vom na­pus­ti­li zlo­glas­ni otok u za­lje­vu San Fran­cis­ca. Ni­kad pos­li­je ni­su vi­đe­ni, ni­ti su pro­na­đe­ni ikak­vi do­ka­zi da su se bi­lo do­ko­pa­li slo­bo­de bi­lo raz­bi­li o sti­je­ne ili uto­pi­li. Al­ca­traz, sta­ri voj­ni za­tvor, u ame­rič­ku sa­vez­nu kaz­ni­oni­cu pre­tvo­ren je 1934. go­di­ne. U Al­ca­traz su do­prem­lje­ni naj­t­vr­do­kor­ni­ji ame­rič­ki za­tvo­re­ni­ci, a ne­ko vri­je­me ta­mo je bo­ra­vio i Al Ca­po­ne. Do za­tva­ra­nja 1963. go­di­ne bijeg je po­ku­ša­lo 36 za­tvo­re­ni­ka. Ve­ći­na ih je uhi­će­na, ubi­je­na ti­je­kom bi­je­ga ili su sa­mi stra­da­li u ne­mir­nim vo­da­ma za­lje­va.

PD

Ste­ven­son je tros­tru­ki olim­pij­ski po­bjed­nik u te­škoj ka­te­go­ri­ji

PD

Mar­kus Kur­s­c­he­idt poz­na­ti je sport­ski eko­no­mist

PD

Za po­du­zet­nu bra­ću An­glin vi­še se ni­je ču­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.