U Mo­sk­vi pro­tiv Pu­ti­na 100.000 pro­s­vjed­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Oko 100.000 lju­di su­dje­lu­je u pro­s­vje­du pro­tiv vlas­ti pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na u sre­di­štu Mo­sk­ve u uto­rak, pre­ma pro­cje­na­ma or­ga­ni­za­to­ra.

Po­li­cij­ska procjena znat­no je ni­ža i za­sad ne pre­la­zi 20.000 lju­di. Agen­ci­je jav­lja­ju da je te­ško neo­vis­no pro­ci­je­ni­ti broj su­di­oni­ka, jer se pro­s­vjed­na po­vor­ka pro­te­že na vi­še sto­ti­na me­ta­ra duž bu­le­va­ra ko­ji okru­žu­ju sre­di­šte Mo­sk­ve. Vi­še od 12.000 pri­pad­ni­ka sna­ga re­da - po­li­ca­ja­ca, je­di­ni­ca za suz­bi­ja­nje ne­mi­ra i pos­troj­bi mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va - mo­bi­li­zi­ra­no je za osi­gu­ra­va­nje re­da. U Ru­si­ji je ju­čer bio dr­žav­ni praz­nik, a ve­li­ki pro­s­vjed­ni skup pro­tiv Pu­ti­na ra­ni­je je na­jav­ljen.

EPA

Za osi­gu­ra­va­nje jav­nog re­da i mi­ra na mo­skov­ske uli­ce pos­la­no je 12.000 po­li­ca­ja­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.