Vla­da bi turiste, bi­ro­kra­ci­ja ne bi

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Grč­koj tre­ba no­vac i sve na­de se po­la­že u tu­ri­zam. No, on pa­ti zbog du­lji­ne se­zo­ne ko­ja se ogra­ni­či­la na dva ljet­na mje­se­ca pa bi sa­da bi Ni­jem­ci Gr­ci­ma tre­ba­li po­mo­ći da pro­du­lje se­zo­nu. Ba­rem su to ta­ko Gr­ci za­mis­li­li ko­ji se re­do­vi­to sas­ta­ju s nje­mač­kim tu­ris­tič­kim rad­ni­ci­ma. Po­s­ljed­nji su­sret odr­žao se u sje­ver­no­grč­kom gra­du Ka­va­li, a glav­na te­ma bi­la je ka­ko pro­du­lji­ti se­zo­nu. Grč­ka je, slič­no kao i Hr­vat­ska, glav­nu se­zo­nu usre­do­to­či­la na dva ljet­na mje­se­ca iz­van ko­jih ka­pa­ci­te­ti os­ta­ju ne­isko­ri­šte­ni. Je­di­no či­me se tu­ris­ti priv­la­če su mo­re, sun­ce i pla­že. Zvu­či poz­na­to.

No, u Grč­koj je naj­ve­ći pro­blem su­rad­nja iz­me­đu tu­ris­tič­kih ure­da, op­ći­na i gra­do­va i ho­te­li­je­ra. Ni­jem­ci ni­ka­ko ne ra­zu­mi­ju pro­ble­me bi­ro­krat­ske na­ra­vi ko­ji spre­ča­va­ju sva­ku kon­kret­nu ide­ju.

Svjet­ski poz­nat ši­ben­ski Me­đu­na­rod­ni dje­čji fes­ti­val po­či­nje 23. lip­nja, a na nje­mu će u 135 pred­sta­va su­dje­lo­va­ti vi­še od 1200 iz­vo­đa­ča. Pro­ra­čun fes­ti­va­la iz­no­si dva mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je 500.000 ku­na iz­dvo­ji­lo Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re, 280.000 ku­na Ši­ben­skok­nin­ska žu­pa­ni­ja, a grad bi tre­bao upla­ti­ti iz­me­đu 600 i 700 ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.