No­go­met­ni spek­takl na te­re­nu, fi­nan­cij­ska Sa­ha­ra za do­ma­ći­ne

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

No­go­met­no pr­vens­tvo od­li­čan je na­čin za zgr­ta­nje mi­li­jar­di od pris­ti­glih na­vi­ja­ča. Ta iz­re­ka za­pra­vo je mit, ka­že sport­ski eko­no­mist Mar­kus Kur­s­c­he­idt sa Sve­uči­li­šta u Bayre­ut­hu, ko­ji go­di­na­ma pro­uča­va ve­zu iz­me­đu no­go­me­ta i gos­po­dar­skog ra­zvo­ja. “Je­dva da pos­to­je stu­di­ja ko­ja je us­pje­la do­ka­za­ti paž­nje vri­je­dan efekt za ukup­no gos­po­dar­stvo ne­ke zem­lje”, ka­že Kur­s­c­he- idt. Ti­je­kom Svjet­skog pr­vens­tva 2006. u Nje­mač­koj, kad su tr­gov­ci i ugos­ti­te­lji bi­li pre­za­do­volj­ni pro­me­tom, BDP je za­hva­lju­ju­ći no­go­me­tu po­ras­tao sa­mo za 0,13 pos­to. Dru­go, no­vac ko­ji se po­tro­ši na kup­nju su­ve­ni­ra ušte­di se na dru­gom mjes­tu. I na kra­ju, ulaganja u in­fras­truk­tu­ru ta­ko­đer ima­ju ma­li uči­nak: no­ve pro­met­ni­ce ili sta­di­oni iona­ko su investicije ko­je se jed­nom mo­ra­ju re­ali­zi­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.