Vo­dit će se mak­si­mal­no ra­ču­na o oko­li­šu, a Om­bla i Plo­min idu

Iz­mje­ne Za­ko­na o ru­dar­stvu, ko­je bi tre­ba­le ubr­za­ti is­tra­ži­va­nja naf­te i pli­na, do­ni­jet će se tek na je­sen, a ne do kra­ja lip­nja ka­ko se oče­ki­va­lo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@pos­lov­ni.hr

Hr­vat­ska ne mo­že vi­še gu­bi­ti vri­je­me. Mo­ra do 2020. ulo­ži­ti u energetski sek­tor 15 mi­li­jar­di eura, ali to ne­će os­tva­ri­ti ako ne ubr­za di­na­mi­ku inves­ti­ra­nja. Pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne od kad je do­ni­je­ta ener­get­ska stra­te­gi­ja ulo­že­no je ni­ti če­ti­ri mi­li­jar­de, a os­ta­lo je još 12 mi­li­jar­di, što će zah­ti­je­va­ti ogro­man za­kon­ski, teh­no­lo­ški i fi­nan­cij­ski na­por, po­ru­čio je pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gos­po­dar­stva Radimir Ča­čić otva­ra­ju­ći u uto­rak 4. Re­gi­onal­nu kon­fe­ren­ci­ju ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe o ener­ge­ti­ci u Za­gre­bu.

Bes­plat­no budi sum­nje

Ča­čić vje­ru­je da će po­li­ti­ka, ko­ja je i glav­ni kri­vac što se do­bre stra­te­gi­je u ener­ge­ti­ci ne re­ali­zi­ra­ju, ko­nač­no po­če­ti ra­di­ti i da će već idu­će go­di­ne ulaganja u tom sek­to­ru bi­ti po­ve­ća­na za tri pu­ta, na 1,5 mi­li­jar­du eura.

“I da, ide Plo­min i ide Om­bla; pres­ta­ni­mo se igra­ti dje­čjeg vr­ti­ća”, po­ru­čio je Ča­čić, is­ti­ču­ći ka­ko će se mak­si­mal­no vo­di­ti ra­ču­na i o za­šti­ti lju­di i oko­li­ša.

Po nje­go­vim ri­je­či­ma stu­di­ja za Om­blu već pos­to­ji, a ko­men­ti­ra­ju­ći one na ko­je se sa­da po­zi­va biv­ša mi­nis­tri­ca Mi­re­la Holy, Ča­čić uz­vra­ća ka­ko je ri­ječ o “bes­plat­nim” stu­di­ja­ma, ko­je nje­mu bu­de sum­nje, jer ne vi­di za­što bi net­ko da­ri­vao stu- di­ju za pro­jekt vri­je­dan 900 mi­li­ju­na ku­na osim ako ne­ma ne­ki svoj in­te­res u to­me.

Kon­ce­si­je tek idu­će go­di­ne

No, dok Ča­čić uli­je­va na­du u pro­mje­ne i ubr­za­nje inves­ti­cij­skih pro­ce­sa u ener­ge­ti­ci, su­di­oni­ci kon­fe­ren­ci­je os­ta­li su vid­no ra­zo­ča­ra­ni naj­a­vom ka­ko će du­go iš­če­ki­va­ne iz­mje­ne Za­ko­na o ru­dar­stvu, ko­je bi tre­ba­le po­jed­nos­ta­vi­ti i ubr­za­ti is­tra­ži­va­nja naf­te, pli­na i dru- gih mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na, bi­ti do­ni­je­te tek na je­sen, a ne do kon­ca lip­nja ka­ko se oče­ki­va­lo. Rav­na­telj upra­ve za ru­dar­stvo u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva Dra­gan Kra­sić po­t­vr­dio je na­ime ka­ko će te iz­mje­ne u Sa­bo­ru bi­ti usvo­je­ne tek u ruj­nu ili lis­to­pa­du.“To zna­či da se i na­tje­ča­ji za kon­ce­si­je ne­će ras­pi­si­va­ti ove go­di­ne i da je ona za investicije prak­tič­no iz­gub­lje­na”, pro­ko­men­ti­rao je kon­zul­tant Ja­smin­ko Umi­će­vić.

Pxl

Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de Radimir Ča­čić u uto­rak je po­zvao sve da se 'pres­ta­nu igra­ti vr­ti­ća'

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.