Ro­ha­tin­ski ban­ka­ri­ma: Sni­zi­li smo vam tro­ško­ve, a vi ni­šta

Okr­šaj za kraj Gu­ver­ner se oko­mio na ban­ke jer ni­su ulo­ži­le ni­šta u no­ve kre­di­te tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

LKu­ne i de­vi­ze Ko­je HnB os­lo­Ba­đa no­vac je na­ših kli­je­na­ta, sa­Mo ŠTo je Bio iMoBi­li­zi­ran Po­lo­vi­ca kre­di­ta ko­ju osi­gu­ra­va HBOR ima ka­ma­tu 1,8 pos­to, a s ob­zi­rom na ra­zi­ne Eu­ri­bo­ra i ‘tre­zo­ra­ca’, za kraj­nje ko­ris­ni­ke ci­je­na kre­di­ta mo­gla bi bi­ti čak i is­pod 3,5%

ov ba­na­ka na kre­dit­ne kvo­te Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak za no­vi pro­gram kre­di­ti­ra­nja gos­po­dar­stva kre­će da­nas, a se­zo­na se otva­ra auk­ci­jom na ko­joj će HBOR ban­ka­ma po­nu­di­ti po­la mi­li­jar­de ku­na. Me­đu­tim, u ve­zi s tim pro­gra­mom in­tri­gant­na je uver­ti­ra sti­gla ju­čer iz sre­diš­nje ban­ke i, pre­ma sve­mu su­de­ći, on će se po­ka­za­ti po­pri­štem po­s­ljed­njeg su­ko­ba na re­la­ci­ji iz­me­đu ba­na­ka i gu­ver­ne­ra na od­la­sku Želj­ka Ro­ha­tin­skog.

Gu­ver­ner je, či­ni se, os­tao za­te­čen iz­no­som od sa­mo 3,4 mi­li­jar­de ku­na sin­di­ci­ra­no­ga kre­di­ta ko­ji su pos­lov­ne ban­ke u uto­rak ugo­vo­ri­le s HBOR-om, a iz ko­je­ga pro­iz­la­zi da će pro­gram ko­ji je u pr­vim pri­jed­lo­zi­ma HNB-a tre­bao te­ži­ti 12 mi­li­jar­di, a u me­đu­vre­me­nu je do­go­vo­re­no a se su­zi na 8 mi­li­jar­di ku­na, na kra­ju bi­ti te­žak sa­mo 6,8 mi­li­jar­di. Ukratko, pre­ma ra­ču­ni­ca­ma sre­diš­nje ban­ke is­pa­da da će se go­to­vo u ci­je­los­ti pro­gram fi­nan­ci­ra­ti efek­ti­ma tj. os­lo­ba­đa­njem kun­ske i de­viz­ne lik­vid­nos­ti sli­je­dom ne­ko­li­ko HNB-ovih mje­ra, a da ban­ke je­dva da su­dje­lu­ju u osi­gu­ra­nju dru­gih iz­vo­ra za nj.

U sre­diš­njoj ban­ci is­ti­ču, na­ime, da HNB kroz ne­ko­li­ko svo­jih od­lu­ka ban­kov­nom sek­to­ru os­lo­ba­đa ukup­no 6,4 mi­li­jar­di ku­na lik­vid­nos­ti (kun­ske i de­viz­ne). Dio ra­ču­ni­ce o lik­vid­nos­ti ko­ju sre­diš­nja ban­ka os­lo­ba­đa s ci­ljem po­ti­ca­nja po­volj­ni­jeg kre­di­ti­ra­nja gos­po­dar­stva je i ju­če­raš­nja od­lu­ka ko­jom će se u obra­čun mi­ni­mal- no po­treb­nih de­viz­nih po­tra­ži­va­nja ba­na­ka uklju­či­va­ti i po­lo­vi­ca iz­no­sa kre­di­ta odo­bre­nih po­du­zet­ni­ci­ma iz sred­sta­va ba­na­ka u “Pro­gra­mu ra­zvo­ja gos­po­dar­stva”. Već ra­ni­je do­ne­se­ne su pak od­lu­ke o sma­nji­va­nju sto­pe obvez­ne pri­ču­ve sa 15 na 13,5 pos­to te o is­klju­či­va­nju sred­sta­va prim­lje­nih od mul­ti­la­te­ral­nih ra­zvoj­nih ba­na­ka iz os­no­vi­ce za obra­čun obvez­ne pri­ču­ve.

Sve to, pre­ma HNB-U, uka­zu­je “na iz­ra­zi­to ni­sku sprem­nost ba­na­ka da iz dru­gih iz­vo­ra po­ve­ća­ju po­nu­du kre­di­ta gos­po­dar­stvu po ni­žim ka­mat­nim sto­pa­ma”, uz na­po­me­nu ka­ko su se ban­ka­ma zna­čaj­no smanjili ukup­ne tro­ško­ve iz­vo­ra.

Ban­ka­ri na ci­je­lu pri­ču gle­da­ju druk­či­je. Jed­ni pri­tom is­ti­ču tek či­nje­ni­cu da u sin­di­ci­ra­nom kre­di­tu ni­su su­dje­lo­va­le sve ban­ke ne­go njih 13, po nav-

ne­ime­no­va­ni ban­kar

lja­ju­ći da “ni­je pro­blem lik­vid­nost, sred­sta­va ima do­volj­no” te da to iona­ko ni­je pro­blem u pri­či o kre­di­ti­ra­nju gos­po­dar­stva. Ne­što ‘bor­be­ni­ji’ me­đu vo­de­ćim ban­ka­ri­ma re­ći će da su “ku­ne i de­vi­ze ko­je HNB os­lo­ba­đa svo­jim mje­ra­ma, uos­ta­lom, nji­ho­ve od­nos­no nji­ho­vih kli­je­na­ta, sa­mo što su bi­le imo­bi­li­zi­ra­ne kroz re­gu­la­tor­ni ok­vir”. Pod­sje­ća­ju da sre­diš­nja ban­ka s ob­zi­rom na ula­zak Hr­vat­ske u EU iona­ko mo­ra sma­nji­va­ti sto­pu obvez­ne pri­ču­ve. “Do vi­ška pri­ču­va mi će­mo, dak­le, sli­je­dom pris­tu­pa­nja EU do­ći pri­je ne­go što dos­pi­je kre­dit ko­ji smo pla­si­ra­li HBOR-u za ovaj pro­gram”, nes­luž­be­no ko­men­ti­ra je­dan ban­kar, is­ti­ču­ći ka­ko je ci­je­la ta pro­ble­ma­ti­ka “mno­go dub­lja”.

Ipak, či­nje­ni­ca je i da HNB da­nas ni­je mo­rao sni­ža­va­ti obvez­nu pri­ču­vu. Ima­ju­ći na umu da tre­nut­no na obvez­nu pri­ču- vu ne­ma­ju ni­kak­vu nak­na­du, a da na de­po­zi­te u ino­zem­nim ban­ka­ma u sklo­pu zah­tje­va mi­ni­mal­ne de­viz­ne po­kri­ve­nos­ti ta­ko­đer je­dva da os­tva­ru­ju ika­kav pri­nos, i ci­je­na uz ko­ju su HBOR-u ban­ke pla­si­ra­le kre­dit, a pre­ma na­šim saz­na­nji­ma ugo­vo­re­na je ka­ma­ta od 1,4 pos­to, za­ra­da je s kak­vom do­ne­dav­no ni­su mo­gle ra­ču­na­ti. Uoči da­naš­nje auk­ci­je je naj­za­nim­lji­vi­je ko­li­ke će mar­že ban­ke za svoj udjel u kre­di­ti­ma po­nu­di­ti po­vrh re­fe­rent­nih ka­ma­ta - u slu­ča­ju kre­di­ta s va­lut­nom ka­lu­zu­lom to je 12-mje­seč­ni Eu­ri­bor, a kod kre­di­ta u ku­na­ma 12-mje­seč­ni tre­zor­ski za­pi­si. Po­lo­vi­ca iz­no­sa kre­di­ta ko­ju osi­gu­ra­va HBOR no­si ka­mat­nu sto­pu od 1,8 pos­to, a s ob­zi­rom na tre­nut­ne vri­jed­nos­ti Eu­ri­bo­ra i ‘tre­zo­ra­ca’, u ko­nač­ni­ci bi za kraj­nje ko­ris­ni­ke ci­je­na kre­di­ta mo­gla bi­ti čak i is­pod 3,5 pos­to.

6,4

ml­rd. ku­na os­lo bođ ena likv idn

ost

HBOR

3,4 mi­li­jar­de ku­na

ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.