Za jed­no pri­prav­nič­ko mjes­to 26 kan­di­da­ta

Na na­tje­ča­ju za 30 pri­prav­nič­kih mjes­ta u Ko­priv­ni­ci sti­glo 800 mol­bi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na na­tje­čaj za 30 pri­prav­nič­kih mjes­ta u ko­priv­nič­koj Po­drav­ci pri­ja­vi­lo se čak 800 lju­di. Ri­ječ je o pro­gra­mu na­zva­nom “Sha­pe”, za ko­ji je na­tje­čaj za­vr­šen i u ti­je­ku je oda­bir kan­di­da­ta. “Ni­sam iz­ne­na­đen to­li­kim bro­jem pri­ja­va. To sa­mo po­ka­zu­je da je Podravka atrak­tiv­na kom­pa­ni­ja ko­ja mla­di­ma nu­di mo­guć­nost da u njoj dobiju radno mjes­to te ra­zvi­ju ka­ri­je­ru”, re­kao nam je u sri­je­du pred­sjed­nik Upra­ve Po­drav­ke Zvo­ni­mir Mr­šić. Bu­du­ći da se na jed­nu pri­prav­nič­ku po­zi­ci­ju na­tje­če 26 oso­ba, Mr­šić tvr­di da će se tru­di­ti

tru­Dit će­mo se Da tes­ti­ra­nje bu­De mak­si­mal­nO Objek­tiv­nO

da tes­ti­ra­nje bu­de mak­si­mal­no objek­tiv­no. Pri­prav­ni­ci će se na­kon oda­bi­ra ras­po­re­di­ti na raz­li­či­te odje­le unu­tar kom­pa­ni­je ovis­no o stru­ci, a pri­prav­nič­ki staž tra­je de­set mje­se­ci. U Po­drav­ci je za­pos­le­no 6500 lju­di. Slič­na navala na pri­prav­nič­ka mjes­ta do­go­di­la se i pri­je go­di­nu i pol u Adris gru­pi kad je oko 800 mol­bi sti­glo za 21 pri­prav­nič­ko mjes­to. Ina­če, u Po­drav­ci ove go­di­ne ne­će an­ga­ži­ra­ti vo­lon­te­re pre­ma mo­de­lu mi­nis­tra Mr­si­ća jer je kom­pa­ni­ja la­ni is­ka­za­la gu­bi­tak. Pre­ma za­ko­nu gu­bi­ta­ši ne mo­gu ući u taj pro­gram.

Pxl

Zvo­ni­mir Mr­šić, pred­sjed­nik Upra­ve Po­drav­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.