Zmaj­lo­vić u hit­noj po­tra­zi za no­vim ocje­na­ma o HE Om­bli

No­vi mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša naj­a­vio od­lu­ku o Om­bli u vr­lo krat­kom ro­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb No­vi mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Mi­ha­el Zmaj­lo­vić ju­čer je naj­a­vio ka­ko će u vr­lo krat­kom ro­ku osi­gu­ra­ti sve po­treb­no da bi Vla­da mo­gla do­ni­je­ti od­lu­ku je li pro­jekt Om­bla pri­hvat­lji­va investicija za oko­liš. Pre­mi­jer je u Sa­bo­ru, uoči gla­so­va­nja o no­vom mi­nis­tru, naj­a­vio da od Zmaj­lo­vi­ća “u naj­kra- ćem ra­zum­nom ro­ku” oče­ku­je od­go­vo­re o Om­bli te da tra­ži miš­lje­nja do­ma­ćih, europ­skih i svjet­skih struč­nja­ka. “Sva­ki naš po­tez, sva­ka lo­pa­ta ko­ja je za­ko­pa­na ima odre­đe­ni uči­nak. Že­lim tu miš­lje­nje naj­k­va­li­tet­ni­je, ne sa­mo hr­vat­ske ne­go i eu­rop­ske i svjet­ske stru­ke, jer ono što na­pra­vi­mo imat će du­go­roč­ne po- slje­di­ce, po­zi­tiv­ne, a mo­že ima­ti i ne­ga­tiv­ne”, re­kao je. Kao kom­pli­ci­ran i de­li­ka­tan pro­jekt na­veo je i Plo­min 3. Zmaj­lo­vi­ća su no­vi­na­ri pi­ta­li kak­vu su­rad­nju oče­ku­je s pr­vim pot­pred­sjed­ni­kom Vla­de Ra­di­mi­rom Ča­či­ćem, ko­ji je već iz­nio čvr­sti stav da se pro­jek­ti Om­bla i Plo­min mo­ra­ju nas­ta­vi­ti, od­go­vo­rio je ka­ko je cilj Vla­de is­ko­ris­ti­ti ener­gi­ju ko­ju Ča­čić ula­že u po­kre­ta­nje gos­po­dar­stva. “To je cilj svih čla­no­va Vla­de, a vje­ru­jem da je i svim gra­đa­ni­ma u in­te­re­su”, po­ru­čio je. Ipak, na­gla­ša­va ka­ko investicije i rast “ne mo­gu ići pod sva­ku ci­je­nu, po­treb­no je za­dr­ža­ti vi­so­ke stan­dar­de za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.