Lo­še vi­jes­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ukup­na vri­jed­nost ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje pos­lov­nih su­bje­ka­ta u trav­nju je po­ras­la za 2,5% u od­no­su na ožu­jak te je iz­no­si­la 43,47 mi­li­jar­di ku­na, obja­vi­la je Fi­na. Uz re­kord­nu ne­lik­vid­nost pos­lov­nog sek­to­ra u trav­nju je za čak 540 mi­li­ju­na ku­na po­ras­tao iz­nos blo­ka­da gra­đa­na. Iako se opet sma­njio broj gra­đa­na ko­ji ne mo­gu ured­no pla­ća­ti svo­je obve­ze – u trav­nju je iz blo­ka­de iz­iš­lo 1300 gra­đa­na; u blo­ka­di je os­ta­lo 211.048 gra­đa­na s du­gom ko­ji se po­peo na 13,62 mi­li­jar­de ku­na. Či­ni se da je je­di­na do­bra vi­jest da je u trav­nju sma­njen broj ne­lik­vid­nih su­bje­ka­ta u krat­ko­traj­noj blo­ka­di kao i iz­nos blo­ka­da. Broj su­bje­ka­ta u blo­ka­di do 60 da­na pao je za 20,8 pos­to, a du­go­va­li su 1,199.119 ku­na, što je za 10,4 pos­to ma­nje ne­go u ožuj­ku. Fi­na iz­no­si da je vi­še od tri če­t­vr­ti­ne pos­lov­nih su­bje­ka­ta u blo­ka­di du­lje od 360 da­na. Nji­hov dug iz­no­si 35,9 mi­li­jar­di kn (82,7% ukup­nog du­ga i pro­ble­ma in­sol­vent­nos­ti) i ima­ju 33.983 za­pos­le­nih. Zbog 6,8 mi­li­jar­di ku­na du­ga u blo­ka­di vi­še od 360 da­na u trav­nju je bi­lo i 26.339 obrt­ni­ka sa 15.878 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.