Li­nić opet za re­pro­gram po­rez­nih du­go­va

Još jedanput pod­sje­tio ko­je sve na­me­te re­že, ali ne odus­ta­je od po­re­za na imo­vi­nu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­sret­ni smo jer ne­ma investicija, no uvje­ren sam da će dr­ža­va pro­jek­ti­ma ko­je po­kre­će u ener­ge­ti­ci, pro­me­tu i in­fras­truk­tu­ri po­kre­nu­ti cik­lus ko­ji će osi­gu­ra­va­ti gos­po­dar­ski rast od 3 do 4 pos­to u idu­ćim go­di­na­ma, što će omo­gu­ći­ti i ulaganja u pri­vat­nom sek­to­ru, ko­je­mu će dr­ža­va nas­ta­vi­ti po­ma­ga­ti sma­nje­njem op­te­re­će­nja, po­ru­čio je mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Slav­ko Li­nić na rad­nom ruč­ku s po­du­zet­ni­ci­ma, što ga je or­ga­ni­zi­ra­la Ame­rič­ka tr­go­vin­ska ko­mo­ra u sri­je­du.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ve­lik po­sao pre­os­ta­je još u seg­men­tu lo­jal­ne utak­mi­ce i ured­nih ro­ko­va pla­ća­nja. Oci­je­niv­ši ka­ko mno­gi ni­su oz­bilj­no shva­ti­li pr­vi po­ziv, naj­a­vio je da će još jedanput pru­ži­ti mo­guć­nost re­pro­gra­ma na tri go­di­ne uz ka­ma­te svi­ma ko­ji ima­ju ne­pod­mi­re­ne obve­ze pre­ma Po­rez­noj upra­vi.

Pod­sje­tio je ka­ko će se za još dva­pos­tot­na po­ena od idu­će go­di­ne sma­nji­ti zdrav­s­tve­ni do­pri­nos, pro­du­ljit ro­ko­vi za pla­ća­nje PDV-a na 45 da­na te da će šum­ski do­pri­nos nas­ta­vi­ti nes­ta­ja­ti, a da će se vod­ni do­pri­nos ve­zi­va­ti uz pro­jek­te. Ipak, ne odus­ta­je od uvo­đe­nja po­re­za na imo­vi­nu. Uvje­ren je da će taj pri­jed­log, u ko­je­mu vi­di te­melj za no­vo ras­te­re­će­nje gos­po­dar­stva, us­pje­ti pri­pre­mi­ti već za idu­ću go­di­nu, a os­no­va tog pri­jed­lo­ga bit će da se ve­će po­re­ze obračunava na ne­ak­tiv­nu imo­vi­nu. Na upit ho­će li se taj porez obra­ču­na­va­ti i na imo­vi­nu ko­ja ni­je ak­tiv­na zbog blo­ka­de lo­kal­nih je­di­ni­ca vlas­ti, Li­nić je svim po­du­zet­ni­ci­ma sa­vje­to­vao da bi­ra­ju lo­ka­ci­je na ko­ji­ma će bi­ti do­bro­doš­li. Sre­diš­nja vlast ne mo­že na­re­đi­va­ti lo­kal­noj ka­kav pros­tor­ni plan tre­ba do­ni­je­ti, ali po­du­zet­ni­ci, sa­vje­tu­je, mo­ra­ju bi­ra­ti lo­ka­ci­je na ko­ji­ma će bi­ti do­bro do­če­ka­ni. Naj­a­vio je i da će se dio tog pro­ble­ma ri­je­ši­ti re­for­mom ko­ja je nuž­na u seg­men­tu lo­kal­ne upra­ve, u ko­joj tre­ći­na op­ći­na ne­će za­dr­ža­ti sve ov­las­ti.

PD

Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja S. Li­nić s ame­rič­kim ve­le­pos­la­ni­kom Ja­me­som B. Fo­leyem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.