po­ti­caj ula­ga­nji­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

I do 13.500 eura No­vi za­kon o po­ti­ca­nju ulaganja iz­daš­no će po­ve­ća­ti pot­po­re za ulaganja, od ras­te­re­će­nja od po­re­za na do­bit i uma­nje­nja do­pri­no­sa na pla­će do ve­ćih pot­po­ra za no­va rad­na mjes­ta. Po ri­je­či­ma Dar­ka Lo­ren­ci­na, še­fa Agen­ci­je za investicije i kon­ku­rent­nost, pot­po­re ras­tu na 3000 do 9000 eura po rad­nom mjes­tu. Naj­vi­ši iz­nos je za otva­ra­nje po­go­na u žu­pa­ni­ja­ma s vi­še od 20% ne­za­pos­le­nih, a mo­že bi­ti i 25% ve­ći ako je ri­ječ o po­seb­nim ak­tiv­nos­ti­ma, te još 50% za no­va rad­na mjes­ta u is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju, ukup­no 13,5 ti­su­ća eura po rad­nom mjes­tu. Pre­dvi­đa se i uma­nji­va­nje do­pri­no­sa na pla­će za za­poš­lja­va­nje ve­ćeg bro­ja lju­di, čak i do 100% u slu­ča­ju za­poš­lja­va­nja vi­še od 400 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.