Fond za ra­zvoj i za­poš­lja­va­nje (FRZ) u se­dam je go­di­na zdro­bio 1,6 ml­rd. ku­na, Kra­lje­vi­ma plas­ti­ke dr­ža­va da­la 80,9 Vu­ko­je­vi­ća 50,9 mi­li­ju­na, Be­še­nić­ki

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SA­ŠA PAPARELLA/VLM

UNaj­bo­lje su proš­le tvrt­ke HDZ-ova­ca, kao i one pod po­kro­vi­telj­stvom biv­šeg pred­sjed­ni­ka Sti­pe Me­si­ća

gas­li Fond za ra­zvoj i za­poš­lja­va­nje ( FRZ) odo­brio je u ne­što vi­še od se­dam go­di­na svo­je­ga pos­to­ja­nja - od pro­sin­ca 2002. do trav­nja 2010. go­di­ne - 206 kre­di­ta za oko 200 tvrt­ki, u ukup­nom iznosu od 1,6 mi­li­jar­di ku­na.

U svje­tlu ak­tu­al­ne pri­če o bor­bi pro­tiv eko­kri­mi­na­la - zbog če­ga je Mi­re­la Holy, do­ne­dav­na mi­nis­tri­ca za­šti­te oko­li­ša, do­bi­va­la pri­jet­nje - va­lja re­ći da je zna­tan dio nov­ca, 80,9 mi­li­ju­na pro­ra­čun­skih ku­na, oti­šao na ra­ču­ne dvi­ju tvrt­ki po­ve­za­nih s re­cik­la­žom plas­ti­ke. Čak 50,9 mi­li­ju­na ku­na pri­pa­lo je osječ­koj Eko Sla­vo­ni­ji, tvrt­ki u suv­las­niš­tvu naj­moć­ni­je­ga čo­vje­ka hr­vat­skog ru­ko­me­ta Zo­ra­na Gop­ca i Vi­šes­la­va Vu­ko­je­vi­ća, ugos­ti­te­lja i si­na ne­ka­daš­nje­ga su­ca Us­tav­nog su­da Vi­ce Vu­ko­je­vi­ća. Nji­ho­va Eko Sla­vo­ni­ja do­bi­la je 2008. od FRZ-a 11,9 mi­li­ju­na ku­na, a do­go­di­ne još 39 mi­li­ju­na. Go­bac i Vu­ko­je­vić bli­sko su­ra­đu­ju: nji­hov za­jed­nič­ki pri­ja­telj, su­dac Ivan Tu­ru­dić, ko­ji ih po­zi­va na ro­đen­dan­ske pros­la­ve, tvr­de da su ne­raz­dvoj­ni. I Go­bac i Vu­ko­je­vić dr­že ka­fi­će oko Ci­bo­ni­na tor­nja, a 2006. os­no­va­li su Eko Sla­vo­ni­ju, tvrt­ku za re­cik­li­ra­nje ko­ja od po­če­ta­ka pos­lu­je s gu­bit­kom. Gop­ca se ne­dav­no spo­mi­nja­lo na su­đe­nju za afe­ru Fi­mi me­dia, da je pri grad­nji Are­ne Za­greb su­dje­lo­vao u iz­vla­če­nju dva mi­li­ju­na eura za cr­ni fond HDZ-a.

Te­ško je re­ći da je no­vac do­bi­ven od FRZ-a is­ko­ri­šten za ne­ko zna­čaj­ni­je za­poš­lja­va­nje: 2008. u Eko Sla­vo­ni­ji bi­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.