Na­kon za­ko­na po mje­ri EU, na re­du gra­đa­ni

Iz­mje­ne Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju d.d.-a, sma­tra pred­sjed­nik sa­bor­sko­ga Od­bo­ra za fi­nan­ci­je, tre­ba pro­ma­tra­ti kao pri­jed­log de­cen­tra­li­za­ci­je i us­kla­đi­va­nja za­ko­na s po­tre­ba­ma ži­vo­ta gra­đa­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sr­đa­nu Gjur­ko­vi­ću (HNS), pred­sjed­ni­ku sa­bor­sko­ga Od­bo­ra za fi­nan­ci­je, ovo je pr­vi man­dat. Us­to, pred­sjed­nik je Dal­ma­tin­sko­ga re­gi­onal­nog sa­ve­za HNS-a či­ji je cilj oži­vi­ti juž­nu Hr­vat­sku, re­gi­ju ko­ja je i da­lje po BDP-u is­pod hr­vat­sko­ga pro­sje­ka. ti kao pri­jed­log de­cen­tra­li­za­ci­je i pro­na­la­že­nja naj­bo­ljeg rje­še­nja u že­lji gra­do­va da uprav­lja­ju svo­jom imo­vi­nom. Do­sad smo za­ko­ne us­kla­đi­va­li s EU, a sad je vri­je­me da ih poč­ne­mo uk­la­đi­va­ti s po­tre­ba­ma ži­vo­ta gra­đa­na. U ve­zi s is­ti­ca­njem slu­ča­ja Opa­ti­je i LRH, vje­ru­jem da će se u či­ta­nju i fi­na­li­zi­ra­nju za­ko­na na­ći bo­lje rješenje ko­je ne­će iz­a­zva­ti dalj­nje sud­ske pos­tup­ke. dom. Do­bro je da u HNB ne do­la­zi net­ko tko ni­je upu­ćen u sva do­gađ­nja i ne­ma kon­ti­nu­itet, zna­nja vo­đe­nja. Ni­je po­šte­no iz­dva­ja­ti bi­lo ko­ga ili na­gra­đi­va­ti sa­mo je­dan sek­tor unu­tar dr­žav­ne služ­be. Si­gu­ran sam će se ta mje­ra pro­ši­ri­ti na po­li­cij­ske služ­be­ni­ke i na os­ta­le služ­be ko­je su važ­ne za funk­ci­oni­ra­nje sus­ta­va. pod hr­vat­sko­ga pro­sje­ka. Na­ša je os­nov­na za­da­ća re­vi­ta­li­zi­ra­ti sva po­du­ze­ća u ko­ji­ma je doš­lo do ste­ča­ja i ko­ja ži­vo­ta­re, tu­ris­tič­ke kom­plek­se tre­ba sta­vi­ti u funk­ci­ju, a tu je i ne­isko­ri­šte­no dal­ma­tin­sko za­le­đe. Ve­lik je po­ten­ci­jal u po­ljo­pri- vre­di, lov­s­tvu, tra­di­ci­onal­nim za­na­ti­ma i obr­ti­ma te kul­tur­nim do­ga­đa­nji­ma. Sve to, me­đu­tim, tre­ba po­ve­za­ti. U tom smis­lu za­uzi­ma­mo se za os­ni­va­nje agen­ci­je ko­ja bi ima­la ulo­gu spa­ja­nja i po­ve­zi­va­nja svih tih pro­je­ka­ta, a nji­ho­va re­ali­za­ci­ja mo­gla bi se fi­nan­ci­ra­ti iz europ­skih fon­do­va. U ko­nač­ni­ci, to bi nam omo­gu­ći­lo du­lju se­zo­nu i po­ve­ća­nje stan­dar­da gra­đa­na. Dr­ža­va se tre­ba što ma­nje ba­vi­ti tvrt­ka­ma ko­je su ko­mer­ci­jal­ne na tr­ži­štu, kao što su HPB i CO, a to zah­ti­je­va i ula­zak u EU. Vje­ru­jem da će pu­no kva­li­tet­ni­je ra­di­ti kad bu­du na tr­ži­štu.

PIXSELL

Što ka­že­te na Vla­di­nu ured­bu po ko­joj ca­rin­ski služ­be­ni­ci za do­bar rad mo­gu bi­ti na­gra­đe­ni i s tri do­dat­ne pla­će, je li to po­šte­no pre­ma dru­gi­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.