Do­brim di­je­lom kre­di­ti­ra­njem tvrt­ki s po­li­tič­kim za­štit­ni­ci­ma, a ve­lik dio nov­ca ne­će bi­ti vra­ćen jer su ko­ris­ni­ci pro­pa­li mi­li­ju­na ku­na: Gop­cu i si­nu Vi­ce 30, a na­mi­rio se i ge­ne­ral Mi­lja­vac

Šu­ker nad­zi­rao

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

je za­pos­le­no šes­te­ro lju­di, a da­nas ih je osme­ro.

Tek ne­što ma­nje, 30 mi­li­ju­na ku­na, do­bio je za­gor­ski BBS, tvrt­ka ne­ka­daš­nje HDZo­ve sa­bor­ske zas­tup­ni­ce Bar­ba­re Be­še­nić, osum­nji­če­ne za iz­vla­če­nje nov­ca iz Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša. BBS, ko­ji je za­vr­šio u ste­ča­ju, do­bio je dva kre­di­ta u ma­nje od go­di­ne da­na: 17,6 mi­li­ju­na 2003. i još 12,4 mi­li­ju­na ku­na u 2004.

Pro­fi­ti­rao i Ko­tro­ma­no­vić

Naj­vi­še je nov­ca, čak 73 mi­li­ju­na ku­na, od FRZ-a u stu­de­no­me 2008. do­bi­la KIO Ora­ho­vi­ca, ko­ja je u me­đu­vre­me­nu ta­ko­đer otiš­la u ste­čaj, a či­ji su vlas­ni­ci bi­li pri­tvo­re­ni pod sum­njom u fi­nan­cij­ske mal­ver­za­ci­je. Oprav­da­no je sum­nja­ti da je taj kre­dit FRZ odo­brio i za­hva­lju­ju­ći lo­bi­ra­nju ta­daš­nje­ga pred­sjed­ni­ka RH Sti­pe Me­si­ća, po­li­tič­ko­ga za­štit­ni­ka KIO Ora­ho­vi­ce, ko­ji je tvrt­ki iz svog za­vi­ča­ja sre­đi­vao i kre­di­te kod HPB-a, što je priz­nao ta­daš­nji pred­sjed­nik Upra­ve te ban­ke Jo­sip Po­te­ga.

Kre­dit od 14,4 mi­li­ju­na ku­na kre­di­ta do­bi­la je još jed­na tvrt­ka iz Me­si­će­ve rod­ne Ora­ho­vi­ce, Eu­ro­vo­će za­dru­ga Ora­ho­vi­ca. Kad se to­me pri­bro­je 73 mi­li­ju­na KIO Ora­ho­vi­ce te 15 mi­li­ju­na ko­je je od FRZ-a do­bio split­ski SMS Sr­đa­na Mla­di­ni­ća (a obje su u me­đu­vre­me­nu pro­pa­le), is­pa­da da su tvrt­ke iz Me­si­će­va kru­ga do­bi­le ukup­no 102,5 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga će dr­ža­va vr­lo ma­lo na­pla­ti­ti. Na­pla­ta kre­di­ta FRZ-a i ina­če ide ja­ko lo­še jer su mno­gi ko­ris­ni­ci za­vr­ši­li u ste­ča­ju.

Za­nim­ljiv je po­da­tak da je sa­daš­nji mi­nis­tar obra­ne An­te Ko­tro­ma­no­vić bio za­pos­len u tvrt­ki Pa­uk Gli­na, ko­ja je u vlas­niš­tvu Gop­ca i Vu­ko­je­vi­ća, a jed­no je vri­je­me bio an­ga­ži­ran i u KIO Ora­ho­vi­ci, što je tvrt­ku ko­šta­lo oko 45.000 ku­na mje­seč­no. I biv­ši mi­nis­tar obra­ne Upet­ljan i no­vi taj­nik HDZ-a FRZ je od os­nut­ka 2002. do 2004. vo­dio Mi­lan Stro­ja­no­vić. Od 2004. do 2007. pre­uzi­ma ga An­dri­ja Po­po­vić, ko­je­ga se pro­zi­va­lo zbog pro­te­ži­ra­nja tvrt­ki iz Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je. FRZ po­tom vo­di Da­mir Do­bri­nić, a od 2008. do ga­še­nja Pe­tar Ton­ko­vić, ko­ji je zbog kre­di­ti­ra­nja s Ku­tlom po­ve­za­ne tvrt­ke Eko-grad u ožuj­ku 2012. za­vr­šio u pri­tvo­ru. Rad FRZ-a od 2004. do ga­še­nja nad­gle­dao je Ivan Šu­ker, a ci­je­lo vri­je­me u Upra­vom od­bo­ru bio je i To­mis­lav Ču­ljak, no­vi po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a. Pa­vao Mi­lja­vac do­bro je pro­šao kod FRZ-a: nje­gov obrt PM Lig­num iz rod­nih mu Ma­le­ti­ća pr­vo je do­bio 27 mi­li­ju­na, a po­tom još 7,7 mi­li­ju­na ku­na, ukup­no 34,7 mi­li­ju­na, dok je Hr­vat­skim šu­ma­ma na­pra­vio dug od 20,8 mi­li­ju­na ku­na.

Svi pro­pa­li

Od os­ta­lih vi­đe­ni­jih HDZ-ova­ca, 9,5 mi­li­ju­na ku­na do­bio je V.A.M.-ing iz Sla­von­skog Bro­da, u vlas­niš­tvu ne­ka­daš­nje­ga sa­bor­skog zas­tup­ni­ka Zdrav­ka i nje­go­va si­na Danijela Soč­ko­vi­ća (tvrt­ka je u blo­ka­di), te ple­ter­nič­ki To­fra­do, tvrt­ka u vlas­niš­tvu Fra­nje Lu­ci­ća, kre­di­ti­ra­na sa 7,6 mi­li­ju­na ku­na (ta­ko­đer u blo­ka­di). Me­dij­ski su atrak­tiv­ni i Ob­ši­vač Met­ko­vić (šest mi­li­ju­na ku­na, blo­ka­da), Tigar Ci­ka­tić (3,9 mi­li­ju­na ku­na, blo­ka­da), a 1,5 mi­li­ju­na ku­na do­bio je Eco-pharm Fi­kre­ta Ab­di­ća, re­gis­tri­ran u Ma­ljev­cu, u bli­zi­ni Ve­li­ke Kla­du­še.

Ka­ko je Pos­lov­ni već pi­sao, če­ti­ri tvrt­ke po­ve­za­ne s Mi­ros­la­vom Ku­tlom (Eko grad, Berg, Agro-Ilok i PZ Pe­tro­va go­ra) do­bi­le su od FRZ-a ukup­no 39,6 mi­li­ju­na ku­na ko­je će se te­ško na­pla­ti­ti, jer su sve če­ti­ri pro­pa­le.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.