Naj­ve­ći pro­jekt na Ja­dra­nu

Na pro­lje­će idu­će go­di­ne tre­bao bi se ras­pi­sa­ti me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj za grad­nju tu­ris­tič­ko­ga kom­plek­sa vri­jed­nog iz­me­đu 600 i 700 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

Na pro­lje­će idu­će go­di­ne naj­vje­ro­jat­ni­je će se ras­pi­sa­ti me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj za grad­nju tu­ris­tič­ko­ga kom­plek­sa Pa­šman Re­sort, vri­jed­nog iz­me­đu 600 i 700 mi­li­ju­na eura, re­kao je Pos­lov­nom dnev­ni­ku Eu­gen So­rić, vo­di­telj pro­jek­ta i di­rek­tor kon­zul­tant­ske tvrt­ke Hos­ting International. Iako je ri­ječ o jed­noj od naj­ve­ćih tu­ris­tič­kih investicija, jav­nost je sla­bo upu­će­na u pri­pre­mu pro­jek­ta ko­ja tra­je već osam go­di­na. So­rić tvr­di da je pro­jekt Pa­šman Re­sort po­je­di­nač­no naj­ve­ći tu­ris­tič­ki pro­jekt na Ja­dra­nu.

Op­ći­na Pa­šman je pri­je vi­še go­di­na na­tje­ča­jem odabrala tvrt­ku ko­ja je u to vri­je­me bi­la tvrt­ka kći slo­ven­skog Hos­tin­ga. Kon­zul­tan­ti Hos­ting In­ter­na­ti­ona­la iz­ra­di­li su mas­ter plan i stu­di­je, a pro­jekt je ne­dav­no pr­vi put pred­stav­ljen i u ino­zem­s­tvu na me­đu­na­rod­noj iz­lož­bi Expo Ita­li­an Re­al Es­ta­te u Mi­la­nu. Iz­lož­bu je or­ga­ni­zi­ra­la Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra, ko­ja je za pre­zen­ta­ci­ju odabrala dva­de­se­tak naj­a­trak­tiv­ni­jih inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta u Hr­vat­skoj. Ovaj pa­šman­ski fi­nan­cij­ski je naj­vred­ni­ji. U Hr­vat­skoj je Pa­šman Re­sort pr­vi put pred­stav­ljen u užem kru­gu na Skup­šti­ni Eu­rop­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvoj, pri­je dvi­je go­di­ne u Za­gre­bu.

Pro­jekt je ne­dav­no pr­vi put pred­stav­ljen i u ino­zem­s­tvu, na iz­lož­bi Expo Ita­li­an Re­al Es­ta­te u Mi­la­nu

Ad­mi­nis­tra­ci­ja ko­či pro­jekt

Slje­de­će bi se go­di­ne tre­bao na­ći inves­ti­tor ko­ji bi na Pa­šma­nu sa­gra­dio ci­je­li tu­ris­tič­ki gra­dić s pet ti­su­ća kre­ve­ta, vi­še ho­te­la, vi­la i ve­zo­va za bro­di­ce. Gra­di­lo bi se u ne­ko­li­ko eta­pa, a po­sao bi tre­bao bi­ti za­vr­šen za pet do se­dam go­di­na. U Mi- la­nu su So­ri­ća za pro­jekt naj­vi­še is­pi­ti­va­li Aus­tri­jan­ci i En­gle­zi, me­đu­tim naj­vi­še ga, ka­že, ra­du­je po­ru­ka ko­ju je pre­ko po­sred­ni­ka do­bio od bo­ga­te is­e­lje­nič­ke hr­vat­ske obi­te­lji. Ni­je doz­nao o ko­me je ri­ječ, ali bi, ka­že, vo­lio da se pro­jekt o ko­jem se go­vo­ri već 40 go­di­na usko­ro poč­ne re­ali­zi­ra­ti.

“Dvi­je uva­le na juž­nom di­je­lu oto­ka Pa­šma­na, u ko­ji­ma bi se po­di­gao kom­pleks, spa­da­ju me­đu naj­a­trak­tiv­ni­je lo­ka­ci­je na Sre­do­zem­lju. Tre­nut­no se ra­de iz­mje­ne i do­pu­ne žu­pa­nij­skog i op­ćin­skog pros­tor­nog pla­na ko­jim će se gra­ni­ce tu­ris­tič­ke zo­ne us­kla­di­ti s imo­vin­sko-prav­no ure­đe­nim zem­lji­štem”, ka­že So­rić, do­da­ju­ći da su se imo­vin­sko­prav­ni od­no­si sre­đi­va­li pu­nih osam go­di­na jer se op­ći­na, me­đu os­ta­lim, spo­ri­la s Hr­vat­skim šu­ma­ma.

Re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta ni­je od­go­di­la kri­za, ne­go pu­no pa- pir­na­tih pos­lo­va ko­je je tre­ba­lo ri­je­ši­ti, tu­ma­či So­rić. Na­tje­čaj se ne­će ras­pi­sa­ti sve dok se ne na­đe vi­še oz­bilj­ni­jih po­ten­ci­jal­nih inves­ti­to­ra. S kim će sve još kon­tak­ti­ra­ti, vo­lio bi i sam zna­ti.

Pro­jek­tom su za­do­volj­ni i u lo­kal­noj za­jed­ni­ci. O grad­nji luk­suz­nih obje­ka­ta u uva­la­ma juž­nog Pa­šma­na go­vo­ri se od 1971. go­di­ne ka­da su te lo­ka­ci­je iz­a­bra­ne kao naj­prik­lad­ni­je na Sre­do­zem­lju za grad­nju na­se­lja naj­vi­ših ka­te­go­ri­ja. So­rić do­bro su­ra­đu­je s Ne­delj­kom Me­di­ćem, na­čel­ni­kom op­ći­ne Pa­šman, jer bi se re­ali­za­ci­jom pro­jek­ta tre­ba­lo otvo­ri­ti iz­me­đu 600 i 800 stal­nih rad­nih mjes­ta i tko zna ko­li­ko još se­zon­skih.

Iz­mje­ne do kra­ja go­di­ne

U re­sor­tu ne­će ra­di­ti sa­mo oto­ča­ni, ne­go i mno­gi s kop­na, što će pu­no zna­či­ti za Za­dar­sku žu­pa­ni­ju. Pa­šman će ima­ti šan­su za br­ži ra­zvoj. Lo­kal­ni po­li­ti­ča­ri sa­da se ža­le da je nji­hov otok je­dan od naj­ne­ra­zvi­je­ni­jih ve­ćih oto­ka na Ja­dra­nu. Op­ći­na se us­pje­la uk­nji­ži­ti na go­to­vo tri mi­li­ju­na kva­dra­ta zem­lji­šta gdje će se gra­di­ti i pr­vi luk­suz­ni­ji ho­te­li i ve­zo­vi na oto­ku.

U op­ći­ni pla­ni­ra­ju da će iz­mje­ne op­ćin­skog PPU-a bi­ti usvo­je­ne do kra­ja go­di­ne, kad se oče­ku­je i za­vr­še­tak pos­tup­ka iz­mje­na i do­pu­na pros­tor­nog pla­na žu­pa­ni­je.

Pa­šman­ske uva­le spa­da­ju me­đu naj­a­trak­tiv­ni­je na Sre­do­zem­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.