Ivi­ca mu­dri­nić

Lju­di i ka­ri­je­re

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA -

Ivi­ca Mu­dri­nić, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­skog Te­le­ko­ma, po­nov­no je iz­a­bran za pred­sjed­ni­ka Na­ci­onal­nog vi­je­ća za kon­ku­rent­nost, a pot­pred­sjed­ni­ci su Bo­žo Pr­ka, pred­sjed­nik Upra­ve Pri­vred­ne ban­ke Za­greb, i Go­ran Rad­man, de­kan Ve­le­uči­li­šta Vern.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.