Bol­ni­ce po­ve­ća­le tro­ško­ve 14 pos­to

Dr­ža­va la­ni po­tro­ši­la 1,75 ml­rd. ku­na

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE & TRŽIŠTA - MARIJA CRNJAK

ZKli­nič­ki bol­nič­ki cen­tar Za­greb i da­lje je naj­ve­ći na­ru­či­telj, dok je Me­di­ka na­jus­pješ­ni­ji do­bav­ljač

a opre­ma­nje bol­ni­ca i la­bo­ra­to­ri­ja dr­ža­va je la­ni jav­nom na­ba­vom po­tro­ši­la 1,75 mi­li­jar­di ku­na ili 14 pos­to vi­še ne­go u go­di­ni pri­je. Osim što su bi­le ras­troš­ni­je, hr­vat­ske bol­ni­ce la­ni su bi­le i ma­nje tran­s­pa­rent­ne ne­go 2010. Zdrav­s­tve­ne us­ta­no­ve pro­pus­ti­le su obja­vi­ti re­zul­ta­te za čak 16 pos­to na­ve­de­nih jav­nih na­tje­ča­ja iako ih na to obve­zu­je Za­kon o jav­noj na­ba­vi, po­ka­za­la je u sri­je­du objav­lje­na ana­li­za agen­ci­je Bri­efing e-ser­vi­si. Ana­li­za je po­ka­za­la da je Kli­nič­ki bol­nič­ki cen­tar Za­greb i da­lje naj­ve­ći na­ru­či­telj, ko­ji je la­ni ugo­vo­rio na­ba­vu vri­jed­nu 250 mi­li­ju­na ku­na u ukup­no 267 sklop­lje­nih ugo­vo­ra. Na­jus­pješ­ni­ji do­bav­ljač po os­tva­re­nim pri­ho­di­ma je Me­di­ka, ko­ja je sklo­pi­la 432 ugo­vo­ra ukup­ne vri­jed­nos­ti 213 mi­li­ju­na ku­na.

Ana­li­za jav­ne na­ba­ve opre­ma­nja bol­ni­ca i la­bo­ra- to­ri­ja, ko­ju tre­ću go­di­nu za­re­dom pro­vo­di Bri­efing e-ser­vi­si, obu­hva­ti­la je 256 na­ru­či­te­lja. Ka­ko is­ti­ču u agen­ci­ji, po­seb­na po­zor­nost po­sve­će­na je ana­li­zi tran­s­pa­rent­nos­ti jav­ne na­ba­ve, od­nos­no bro­ju oba­vi­jes­ti o sklop­lje­nim ugo­vo­ri­ma una­trag tri go­di­ne. Po­da­ci su po­ka­za­li da je pos­to­tak objav­lje­nih re­zul­ta­ta jav­ne na­ba­ve u pro­tek­le dvi­je go­di­ne pao na 84 pos­to, dok je 2009. iz­no­sio 86 pos­to.

Naj­ve­ći po­tro­šač na­kon Za­gre­ba je KBC Ri­je­ka sa 187 sklop­lje­nih ugo­vo­ra (211 mi­li­ju­na), po­tom KB Du­bra­va s ne­što vi­še od 181 mi­li­ju­na ku­na te KBC Split sa 78 sklop­lje­nih ugo­vo­ra, ukup­ne vri­jed­nos­ti 42 mi­li­ju­na ku­na. Me­đu pet naj­ve­ćih na­ru­či­te­lja u 2011. po­seb­no se is­ti­če KB Mer­kur, ko­ji je po­ve­ćao vri­jed­nost sklop­lje­nih ugo­vo­ra za čak 533 pos­to, te KB Du­bra­va ko­ja bi­lje­ži po­ve­ća­nje od 223 pos­to. Iako broj po­nu­đa­ča ko­ji skla­pa­ju pos­lo­ve s dr­ža­vom ras­te (tri pos­to u 2010. i čak 12 pos­to u 2011.), još se br­že po­ve­ća­va dio ko­la­ča ko­ji di­je­le naj­ve­ći po­nu­đa­či. Me­đu naj­ve­ći­ma su i da­lje če­ti­ri naj­ve­će ve­le­dro­ge­ri­je, a udio Me­di­ke i Me­di­cal In­ter­tra­dea po­ras­tao je sa 16 pos­to 2010. na 22 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.