Vlas­nik Za­re po­ve­ćao do­bit 30 pos­to

Špa­njol­ska mod­na kom­pa­ni­ja In­di­tex za­klju­či­la pr­vo tro­mje­se­čje s pro­fi­tom od 435 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA - KSE­NI­JA KALE

ŠKom­pa­ni­ja je po­ve­ća­la i pri­ho­de za 15 pos­to, a u pr­vo­me tro­mje­se­čju za­pos­li­la je 9000 rad­ni­ka

pa­njol­ski mod­ni la­nac In­di­tex i vlas­nik tr­go­vi­na Za­ra pos­lo­va­nje u pr­vom tro­mje­se­čju za­klju­čio je ras­tom ne­to do­bi­ti od 30 pos­to za­hva­lju­ju­ći ras­tu na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma. Ne­to do­bit tvrt­ke u či­jem su vlas­niš­tvu osim Za­re i tr­go­vi­ne Pull & Be­ar, Ma­ssi­mo Dut­ti, Ber­sh­ka, Stra­di­va­ri­us, Oy­sho, Za­ra Ho­me i Uterqüe za kvar­tal­no raz­dob­lje za­ključ­no 30. trav­nja po­pe­la se na 432 mi­li­ju­na eura.

In­di­tex je u pro­ma­tra­nom raz­dob­lju po­ve­ćao i pri­hod ko­ji je na­ras­tao 15 pos­to, na 3,4 mi­li­jar­de eura na os­no­vi ši­re­nja pos­lo­va­nja u Gru­zi­ji, Ek­va­do­ru i BiH ko­ji je u spo­me­nu­tom raz­dob­lju otvo­rio Za­ra, Ber­sh­ka Pull & Be­ar te Stra­di­va­ri­us tr­go­vi­ne u Mos­ta­ru. Bu­du­ći da In­di­tex ne objav­lju­je po­je­di­nač­ne re­zul­ta­te po dr­ža­va­ma u ko­ji­ma pos­lu­je, ni­je mo­gu­će doz­na­ti re­zul­tat ko­ji kom­pa­ni­ja os­tva­ru­je na hr­vat­skom tr­ži­štu ni­ti ka­ko pos­lu­je u zem­lja­ma u re­gi­ji. In­di­tex je u pro­te- klom tro­mje­se­čju go­to­vo sva­kog da­na otva­rao no­vu tr­go­vi­nu sma­nju­ju­ći ovis­nost o du­go­vi­ma op­te­re­će­nim špa­njol­skim po­tro­ša­či­ma. Ove je go­di­ne ta­ko u SAD-u otvo­rio i pr­ve tr­go­vi­ne bren­da Ma­ssi­mo Dut­ti, a kom­pa­ni­ja u ruj­nu na­mje­ra­va u Ki­ni po­kre­nu­ti in­ter­net­sku pro­da­ju bren­da Za­ra.

Kom­pa­ni­ja, ko­ja je u 2011. os­tva­ri­la 45 pos­to ukup­ne pro­da­je u Eu­ro­pi, ima 5618 tr­go­vi­na u 84 zem­lje di­ljem svi­je­ta. Proš­lo­ga je mje­se­ca do­seg­nu­la naj­ve­ću tr­žiš­nu ka­pi­ta­li­za­ci­ju me­đu špa­njol­skim tvrt­ka­ma či­je su di­oni­ce iz­lis­ta­ne na bur­zi is­tis­nuv­ši s vo­de­će po­zi­ci­je Te­le­fo­ni­cu. Pred­sjed­nik Upra- ve Pa­blo Is­la po­čet­kom ove go­di­ne je naj­a­vio dalj­nje ši­re­nje i otva­ra­nje ukup­no 520 no­vih tr­go­vi­na. “U slje­de­će tri go­di­ne broj pro­daj­nih kva­dra­ta tvrt­ka će po­ve­ća­ti za osam do de­set pos­to”, po­ru­čio je Is­la.

Lanj­ske je go­di­ne In­di­tex otvo­rio ukup­no 483 no­ve tr­go­vi­ne u 49 ze­ma­lja me­đu ko­ji­ma i na če­ti­ri no­va tr­ži­šta. La­ni je kom­pa­ni­ja pri­tom otvo­ri­la de­vet ti­su­ća rad­nih mjes­ta, a na kra­ju proš­le go­di­ne broj za­pos­le­nih po­ve­ća­la na 109.512. Ne­to do­bit špa­njol­ski je mod­ni la­nac za 2011. go­di­nu uve­ćao 12 pos­to, na 1,9 mi­li­jar­di eura, a pri­ho­de po­ve­ćao na 13,8 mi­li­jar­di eura.

EPA

Is­la, pred­sjed­nik Upra­ve In­di­texa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.