Je li bez no­vih kre­di­ta JPP je­di­na šan­sa za hr­vat­sko gra­di­telj­stvo?

S inves­ti­ci­ja­ma u gra­di­telj­stvo mo­ra kre­nu­ti jav­ni sek­tor i stvo­ri­ti uvje­te za rast gos­po­dar­stva, a po­tom će se uklju­či­ti i pri­vat­ni sek­tor

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Os­ta­nju i pro­ble­mi­ma u hr­vat­skom gra­di­telj­stvu već se vi­še od 30 mje­se­ci stal­no ponavljaju is­te kons­ta­ta­ci­je: za­bri­nja­va­ju­će, uru­ša­va se gra­na, naj­ve­ći broj iz­gub­lje­nih rad­nih mjes­ta u po­je­di­noj gra­ni gos­po­dar­stva, ne­ma ni jav­nih ni privatnih investicija, tra­ži se po­moć dr­ža­ve u re­ce­si­ji itd. Mno­gi od­go­vor­ni su to ope­to­va­no slu­ša­li, ali ni­su ču­li. Pro­mje­nom po­li­tič­kih stra­na­ka na vlas­ti po­či­nje no­vo raz­dob­lje ko­je mo­ra otvo­ri­ti no­ve per­s­pek­ti­ve za gra­di­telj­stvo. Gra­di­telj­stvo se nu­di kao dio rje­še­nja gos­po­dar­ske kri­ze, po­ve­ća­nja za­pos­le­nos­ti i gos­po­dar­skog ras­ta. Ne­ma ni jed­ne gra­ne gos­po­dar­stva u Hr­vat­skoj ko­ja ima te pro­izvod­ne kva­li­te­te i spo­sob­nost da po­kre­ne pro­izvod­nju i pro­ces stva­ra­nja vi­ška vri­jed­nos­ti kao što je gra­di­telj­stvo.

Gra­di­telj­stvo je gra­na gos­po­dar­stva ko­ja pri­mar­no tre­ba za­do­vo­lji­ti po­tre­be do­ma­ćeg sta­nov­niš­tva za iz­grad­njom i odr­ža­va­njem obje­ka­ta, za po­tre­be ži­vo­ta gra­đa­na, odr­ži­vost i za­šti­tu pri­ro­de i oko­li­ša te osi­gu­ra­ti druš­tve­ni na­pre­dak i ra­zvoj. Na­ru­či­te­lji gra­đe­vin­skih pos­lo­va su sva jav­na ti­je­la i po­du­ze­ća, od dr­žav­nih, žu­pa­nij­skih pre­ko grad­skih do op­ćin­skih, kao jav­ni na­ru­či­te­lji kao i sva privatna, od tr­go­vač­kih dru­šta­va pre­ko po­je­di­na­ca do raz­nih za­jed­ni­ca.

U do­ba gos­po­dar­ske kri­ze i ne­si­gur­nos­ti pri­vat­ni na­ru­či­te­lji su suz­dr­ža­ni i ne tre­ba oče­ki­va­ti nji­ho­vu sprem­nost za inves­ti­ra­njem.

Na stra­ni jav­nih na­ru­či­te­lja pos­to­ji enor­m­na po­tre­ba za sa­na­ci­ja­ma pos­to­je­ćih obje­ka­ta i znat­na po­tre­ba za iz­grad­njom no­vih obje­ka­ta. Jav­na ti­je­la ima­ju u svo­jim pri­ho­di­ma osi­gu­ra­na sred­stva za investicije, ali ona ni­su dos­tat­na i zbog so­ci­jal­nih da­va­nja iz go­di­ne u go­di­nu su sve ma­nja. Jav­na ti­je­la su zbog obvez­ne šted­nje i kre­dit­nog rej­tin­ga svo­je pro­ra­ču­ne na­te­gla do gra­ni­ce do­pu­šte­nja i nji­ho­va spo­sob­nost za pre­uzi­ma­nje no­vih kre­di­ta je mi­ni­mal­na. Ne­mo­guć­nost no­vog za­du­ži­va­nja, a nuž­na po­tre­ba za inves­ti­ra­njem jav­ne na­ru­či­te­lje us­mje­ri­la je na ko­ope­ra­ci­ju na part­ner­stvo s pri­vat­nim sek­to­rom – u pr­vom re­du gra­đe­vi­na­ri­ma i ban­ka­ma, na mo­del su­rad­nje javno-privatnog partnerstva (JPP). Zden­ko Ka­ra­kaš, di­rek­tor HUP – Udru­ge pos­lo­da­va­ca u gra­di­telj­stvu

[Planovi Vla­de]

Ta su­rad­nja u obos­tra­nom in­te­re­su otva­ra nov pris­tup iz­grad­nji i ko­ri­šte­nju objek­ta, sa­gle­da­va se cje­lo­ži­vot­ni cik­lus tra­ja­nja objek­ta, fi­nan­ci­ra­nje, pla­ni­ra­nje gra­đe­nje, ko­ri­šte­nje i odr­ža­va­nje. Sve te ak­tiv­nos­ti po­vje­re­ne su pro­fe­si­onal­ci­ma s pos­to­je­ćim is­kus­tvom, "know-howom" i rad­nim me­to­da­ma. JPP znat­no sma­nju­je ra­zi­nu raz­nih vi­do­va ri­zi­ka za jav­ne na­ru­či­te­lje i po­ve­ća­va dje­lo­tvor­nost re­ali­za­ci­je pro­jek­ta. Is­kus­tva u po­je­di­nim zem­lja­ma su po­ka­za­la da mo­del JPP-a po­ve­ća­va us­pješ­nost pro­jek­ta za 5 do 15%, bez sma­nje­nja kva­li­te­te. Pri to­me ne tre­ba JPP gle­da­ti kao uni­ver­zal­no rješenje i she­mat­ski pri­mje­nji­va­ti, već u sva­kom po­je­di­nač­nom slu­ča­ju pre­is­pi­ta­ti i vred­no­va­ti nje­go­vu us­pješ­nost.

JPP je ve­li­ka šan­sa i u sa­daš­njim uvje­ti­ma je­di­na per­s­pek­ti­va za gra­di­telj­stvo, osim ako se ko­jim ču­dom ne po­ja­ve no­vi kre­di­ti i bu­de­mo se mo­gli i da­lje za­du­ži­va­ti, ili bu­de­mo ta­ko ra­ci­onal­ni u tro­še­nju na so­ci­jal­na da­va­nje da ne­što os­ta­ne i za investicije. S inves­ti­ci­ja­ma u gra­di­telj­stvo pr­vo mo­ra kre­nu­ti jav­ni sek­tor, po­kre­nu­ti i stvo­ri­ti uvje­te za rast gos­po­dar­stva, a po­tom će i pri­vat­ni sek­tor, u sta­bil­nim uvje­ti­ma, ta­ko­đer kre­nu­ti inves­ti­ra­ti i ku­po­va­ti.

Pr­va služ­be­na ak­tiv­nost Cen­tra za pra­će­nje pos­lo­va­nja ener­get­skog sek­to­ra i investicija bi­la je ras­pi­si­va­nje jav­nog na­tje­ča­ja za Sa­vje­to­dav­ne us­lu­ge za re­ali­za­ci­ju pro­gra­ma JPP u Na­rod­nim no­vi­na­ma 18. trav­nja 2012.

Iz re­le­vant­nih po­da­ta­ka o pred­me­tu na­ba­ve mo­že se za­klju­čit vr­sta us­lu­ge, ci­je­na us­lu­ge i vri­je­me tra­ja­nja us­lu­ge te do­bi­ti uvid što jav­ni part­ner na­mje­ra­va.

Pred­met na­ba­ve je ok­vir­ni ugo­vor za sa­vje­to­dav­ne us­lu­ge s jed­nom tvrt­kom za 26 po­je­di­nač­nih pro­je­ka­ta. Pre­dvi­đe­na vri­jed­nost na­ba­ve je 10 mi­li­ju­na eura, raz­dob­lje tra­ja­nja dvi­je go­di­ne. Pred­met na­ba­ve su sa­vje­to­dav­ne us­lu­ge u svim fa­za­ma pro­jek­ta, od kon­ci­pi­ra­nja, pla­ni­ra­nja pre­ko pro­jek­ti­ra­nja, iz­vo­đe­nja do uprav­lja­nja i odr­ža­va­nja po teh­nič­kim, eko­nom­skim, fi­nan­cij­skim i prav­nim pi­ta­nji­ma. Katalog tra­že­nih us­lu­ga je vr­lo op­se­žan i zah­tje­van. Tra­že­na spo­sob­nost na­tje­ca­te­lja gle­de prav­ne, pos­lov­ne i fi­nan­cij­ske spo­sob­nos­ti kor­po­ra­ci­je ni­je zah­tjev­na. Za­ču­đu­je da ne­ma zah­tje­va za raz­ne vi­do­ve jam­s­ta­va, a poz­na­ta je vri­jed­nost na­ba­ve i slo­že­nost pos­lo­va ko­ji pred­sto­je. Ta­ko­đer za teh­nič­ku i struč­nu spo­sob­nost le­tvi­ca ni­je vi­so­ko pos­tav­ljen, a ima­ti sof­tver za mo­ni­to­ring ni­je oz­bi­ljan kri­te­rij. Pu­no po­zor­nos­ti po­sve­će­no je struč­nom ti­mu ko­je na­tje­ca­telj tre­ba pre­zen­ti­ra­ti. Na­ve­den je zah­tjev na­vo­đe­nja de­set sa­vjet­ni­ka, od to­ga osam teh­nič­kog pro­fi­la, a po je­dan prav­nog i eko­nom­skog pro­fi­la. Prav­ni i fi­nan­cij­ski dio pos­lo­va kod JPP je vr­lo ve­lik i slo­žen i poz­na­to je da u zem­lja­ma ko­je prak­ti­ci­ra­ju JPP pr­vi kon­zul­tant jav­no­me su od­vjet­nič­ki ure­di ko­ji su se za to spe­ci­ja­li­zi­ra­li. Is­kus­tvo čla­no­va ti­ma ključ­ni je kri­te­rij za sma­nje­nje bro­ja na­tje­ca­te­lja i ocje­ne us­pješ­nos­ti. Te­ži­šte uvje­ta je na is­kus­tvu po­je­di­nih sa­vjet­ni­ka, a ne prav­nog su­bjek­ta tvrt­ke po­nu­đa­ča, što je s jam­s­tvi­ma za sa­vjet­nič­ki po­sao vri­je­dan 10 mi­li­ju­na eura. Na­ve­den je uvjet i po­seb­nog vred­no­va­nja is­kus­tva u sa­vje­to­va­nju na JPP pro­jek­ti­ma pre­ma re­gu­la­ti­vi RH. To je vje­ro­jat­no na­ci­onal­na kla­uzu­la, do sa­da ni­smo ima­li baš pu­no pro­je­ka­ta u pra­vom smis­lu JPP partnerstva, osim o hr­vat­skom me­đu­mo­de­lu. Po­seb­no se na vi­še mjes­ta na­gla­ša­va da u ob­zir do­la­ze struč­nja­ci ko­ji su sa­vje­to­va­li jav­ni sek­tor u pro­jek­ti­ma JPP u ko­jem nak­na­du za is­po­ru­če­ne us­lu­ge pla­ća jav­ni part­ner u eta­pi upo­ra­be gra­đe­vi­ne.

[Na­tje­čaj]

Tko će bi­ti kon­zul­tant? O kva­li­te­ti i spo­sob­nos­ti kon­zul­tan­ta ovi­si i re­ali­za­ci­ja za­jed­nič­kog pro­jek­ta, on ni­je sa­mo part­ner jav­noj stra­ni, on je i me­di­ja­tor me­đu part­ne­ri­ma i tre­ba osi­gu­ra­ti rav­no­prav­nost. Iz na­ve­de­nih či­nje­ni­ca sa sta­ja­li­šta gra­đe­vi­na­ra, kao jed­nog od bit­nih part­ne­ra, mo­gu­će je do­bi­ti ori­jen­ta­cij­sku sli­ku što jav­ni part­ner spre­ma u slje­de­će dvi­je go­di­ne i na što se os­ta­li part­ne­ri tre­ba­ju pri­pre­mi­ti, osim ako ne­će bi­ti još na­tje­ča­ja, ili će ne­ki objek­ti ići bez kon­zul­ta­na­ta. • na­tje­čaj za oda­bir kon­zul­tan­ta i pot­pi­san ugo­vor ne­će bi­ti za­vr­šen pri­je

kra­ja ko­lo­vo­za. • ni je­dan ugo­vor za iz­vo­đe­nje ne­će bi­ti pot­pi­sa­ni ove go­di­ne. • za 26 pro­je­ka­ta ukup­no je pro­sječ­na ugo­vo­re­na vri­jed­nost oko 350

mi­li­ju­na eura.

Gra­di­telj­stvo se nu­di kao dio rje­še­nja gos­po­dar­ske kri­ze, po­ve­ća­nja za­pos­le­nos­ti i gos­po­dar­skog ras­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.