Ivan Mi­lo­lo­ža v. d. pred­sjed­ni­ka HUP-A

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Vi­je­će čla­ni­ca Hr­vat­ske udru­ge pos­lo­da­va­ca na sjed­ni­ci odr­ža­noj 31. svib­nja do­ni­je­lo je od­lu­ku o for­mi­ra­nju No­mi­na­cij­skog od­bo­ra, ko­ji će pred­lo­ži­ti no­vi Iz­vr­š­ni od­bor udru­ge. Na sjed­ni­ci je do­ne­se­na od­lu­ka da će se s čla­no­vi­ma Iz­vr­š­nog od­bo­ra iz­a­bra­ti i no­vi pred­sjed­nik ka­ko bi se uskladili nji­ho­vi man­da­ti što do sa­da ni­je bio slu­čaj. Suk­lad­no to­me pres­tao je man­dat do­sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Iva­na Er­go­vi­ća, ko­je­mu se Vi­je­će čla­ni­ca za­hva­li­lo na vr­lo pre­da­nom i an­ga­ži­ra­nom ra­du u vo­đe­nju Udru­ge u nje­go­vu man­da­tu.

Do iz­bo­ra no­vog vod­stva Hr­vat­sku udru­gu pos­lo­da­va­ca će vo­di­ti pred­sjed­nik Vi­je­ća čla­ni­ca Ivan Mi­lo­lo­ža.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.