No­vi pro­gra­mi HBOR-A i ulo­ga HAMAG INVEST-A

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca – Udru­ga ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka 5. sr­p­nja 2012. or­ga­ni­zi­ra rad­ni ru­čak o no­vim pro­gra­mi­ma kre­di­ti­ra­nja HBOR-a i no­voj ulo­zi HAMAG INVEST-a za po­bolj­ša­nje inves­ti­cij­skog okru­že­nja. Na rad­nom ruč­ku će Dar­ko Li­ović, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­ske agen­ci­je za ma­lo gos­po­dar­stvo i investicije – HAMAG INVEST, pred­sta­vi­ti no­ve jam­s­tve­ne pro­gra­me i no­vu ulo­gu HAMAG INVEST-a u kre­di­ti­ra­nju pro­je­ka­ta kao i no­vu, inves­ti­cij­sku kom­po­nen­tu agen­ci­je. An­ton Ko­va­čev, pred­sjed­nik Upra­ve Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak (HBOR), pred­sta­vit će no­ve pro­gra­me kre­di­ti­ra­nja ra­zvo­ja gos­po­dar­stva na­mi­je­nje­ne fi­nan­ci­ra­nju obrt­nih sred­sta­va, a kroz po­dje­lu ri­zi­ka s pos­lov­nim ban­ka­ma. Si­ner­gi­jom ra­da obi­ju ins­ti­tu­ci­ja oče­ku­je se po­kre­ta­nje inves­ti­cij­skog cik­lu­sa kroz po­volj­ni­ji pris­tup fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma. Rad­ni ru­čak odr­žat će se 5. sr­p­nja od 13.00 do 15.00 sa­ti u ho­te­lu An­tu­no­vić, Za­greb, Za­gre­bač­ka ave­ni­ja 100 a. Za vi­še in­for­ma­ci­ja i pri­ja­vu na do­ga­đa­nje po­gle­daj­te na www.hup.hr ili se obra­ti­te na tel: 01/4897-555 ili 01/4897-577.

Dar­ko Li­ović, pred­sjed­nik Upra­ve HAMAG INVEST-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.