U porastu pri­jed­lo­zi za otva­ra­nje ste­čaj­nih pos­tu­pa­ka

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

U Vin­kov­ci­ma je 6. lip­nja 2012. odr­ža­na 47. sjed­ni­ca Gos­po­dar­sko-so­ci­jal­nog vi­je­ća Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je na ko­joj se ras­prav­lja­lo o pro­ble­ma­ti­ci ste­čaj­nih pos­tu­pa­ka nad tr­go­vač­kim druš­tvi­ma u žu­pa­ni­ji, kao i o pro­ble­ma­ti­ci pos­lo­va­nja gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta ko­ji se ba­ve us­lu­ga­ma dis­tri- bu­ci­je pli­na. Zbog kri­ze sve je vi­še tvrt­ki ne­lik­vid­no, re­če­no je na sjed­ni­ci GSV-a. Sli­je­dom to­ga, u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj žu­pa­ni­ji 2011. po­kre­nu­ta su 63 skra­će­na ste­čaj­na pos­tup­ka, a 2012. če­ti­ri tak­va pos­tup­ka. Ta­ko­đer je u 2011. ste­čaj­ni pos­tu­pak po­kre­nut nad 30 tr­go­vač­kih dru­šta­va, a već u 2012. nad 21 tr­go­vač­kim druš­tvom. Na sjed­ni­ci su pred­stav­ni­ci gos­po­dar­skih su­bje­ka­ta ko­ji se ba­ve us­lu­ga­ma dis­tri­bu­ci­je pli­na u žu­pa­ni­ji upoz­na­li čla­no­ve Vi­je­ća s pro­ble­ma­ti­kom pos­lo­va­nja, a iz­dva­ja­mo da gos­po­dar­ski su­bjek­ti du­gu­ju vi­še od 14,5 mi­li­ju­na ku­na, a ku­ćans­tva 5,5 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.