Ri­ječ­ka Pos­lov­na škola za stu­den­te HUP-A i PGŽ-A po­če­la ra­di­oni­ca­ma o ko­mu­ni­ka­cij­skim i mar­ke­tin­škim vje­šti­na­ma

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Pos­lov­nu ško­lu za stu­den­te, ko­ju su­or­ga­ni­zi­ra­ju HUP-ova po­druž­ni­ca Ri­je­ka i Pri­mor­sko-go­ran­ska žu­pa­ni­ja već šes­tu go­di­nu, do sa­da je za­vr­ši­lo ukup­no 150 po­laz­ni­ka. Glav­ne ka­rak­te­ris­ti­ke pro­jek­ta su rad u ma­lim gru­pa­ma, pri­mje­nji­vost ste­če­nih vje­šti­na u prak­si te “networ­king” svih po­laz­ni­ka i pre­da­va­ča iz stru­ke. For­mi­ra­ne su dvi­je gru­pe po­laz­ni­ka ko­je či­ne stu­den­ti raz­li­či­tih fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci ko­ji za­jed­nič­ki pris­tu­pa­ju rje­ša­va­nju raz­no­vr­s­nih za­da­ta­ka na ra­di­oni­ca­ma. U svib­nju je Pos­lov­na škola za­po­če­la s pr­vim ak­tiv­nos­ti­ma. Sa svim stu­den­ti­ma odra­đe­ni su psi­ho­lo­gij­sko tes­ti­ra­nje i in­di­vi­du­al­ni raz­go­vo­ri u su­rad­nji s Edu­ka­cij­sko sa­vje­to­dav­nim cen­trom Op­ti­mum.

Na pr­voj od de­set pre­dvi­đe­nih ra­di­oni­ca stu­den­ti su usa­vr­ši­li pos­to­je­će vje­šti­ne ko­mu­ni­ka­ci­je i prezentacije. Upoz­na­li su se s cje­lo­kup­nim ko­mu­ni­ka­cij­skim pro­ce­som, ver­bal­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom i iz­nim­nim zna­ča­jem ne­ver­bal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je.

Ta­ko­đer su raz­ma­tra­li ko­mu­ni­ka­cij­ske sti­lo­ve te naj­bo­lje na­či­ne pre­zen­ti­ra­nja vlas­ti­tih ide­ja pod struč­nim vod­stvom pre­da­va­ča, Bar­ba­re Ma­rot i Ale­na Ma­ro­ta iz cen­tra Op­ti­mum. Kao naj­ve­će kva­li­te­te se­mi­na­ra stu­den­ti su is­tak­nu­li is­kus­tvo pre­da­va­ča, di­na­mič­nost pre­da­va­nja, ve­lik broj vjež­bi i po­vrat­ne in­for­ma­ci­je o iz­vr­še­nim za­da­ci­ma.

[Vjež­be]

Da bi oso­ba bi­la us­pješ­na u ne­kom pos­lu, nužno je da ima po­treb­na zna­nja i vje­šti­ne, ali i odre­đe­ne pre­dis­po­zi­ci­je za dalj­nji ra­zvoj te in­te­res za taj po­sao ka­ko bi mo­ti­va­ci­ja os­ta­la vi­so­kom. Edu­ka­cij­sko sa­vje­to­dav­ni cen­tar Op­ti­mum os­no­van je s na­mje­rom da pre­no­še­njem i pri­mje­nom su­vre­me­nog zna­nja iz po­dru­čja psi­ho­lo­gi­je i uprav­lja­nja ljud­skim re­sur­si­ma omo­gu­ći or­ga­ni­za­ci­ja­ma da op­ti­mi­zi­ra­ju “ljud­ski” as­pekt pos­lo­va­nja. Zna­nje iz psi­ho­lo­gi­je i psi­ho­lo­gij­ske pro­cje­ne kom­bi­ni­ra­ju s mar­ke­tin­škim pos­tup­ci­ma i ra­zu­mi­je­va­njem or­ga­ni­za­cij­ske oko­li­ne ka­ko bi pru­ži­li iz­nim­nu us­lu­gu pro­fe­si­onal­ne se­lek­ci­je. Ta­ko­đer pru­ža­ju us­lu­ge ka­drov­ske evi­den­ci­je i ad­mi­nis­tra­ci­je, us­lu­gu po­mo­ći su­oča­va­nja s pos­lov­nim iz­a­zo­vi­ma kao i niz in­te­rak­tiv­nih ra­di­oni­ca iz raz­nih po­dru­čja (www.cen­ta­rop­ti­mum.hr). Dru­ga ra­di­oni­ca odr­ža­na je u po­ne­dje­ljak i sri­je­du, 4. i 6. lip­nja, na te­mu “Mar­ke­ting – stal­ni po­kre­tač pos­lo­va­nja”, na ko­joj su po­laz­ni­ci upoz­na­ti s ulo­gom mar­ke­tin­ga, de­fi­ni­ra­njem i ra­zu­mi­je­va­njem ku­pa­ca i kon­ku­ren­ci­je, poj­mom i sas­tav­ni­ca­ma mar­ke­tin­škog mik­sa te od­no­si­ma s jav­noš­ću. Kroz prak­tič­ne ra­di­oni­ce stu­den­ti su rje­ša­va­li pro­blem­ske za­dat­ke i osmiš­lja­va­li mar­ke­tin­ške kon­cep­ci­je za pro­izvo­de, a po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju o us­pješ­nos­ti rje­ša­va­nja pos­tav­lje­nih za­da­ta­ka do­bi­li su od pre­da­va­ča iz stru­ke, Du­ška Ra­du­lo­vi­ća. Kao naj­ve­će kva­li­te­te se­mi­na­ra po­laz­ni­ci su is­tak­nu­li pri­mje­nji­vost ste­če­nog zna­nja u prak­si, mnoš­tvo za­nim­lji­vih pri­mje­ra iz prak­se, su­dje­lo­va­nje svih stu­de­na­ta u ras­pra­va­ma, vi­de­opri­mje­re te ve­lik broj vjež­bi.

Stu­den­ti­ma se svi­dje­lo is­kus­tvo

pre­da­va­ča, di­na­mič­nost pre­da­va­nja, vjež­be i po­vrat­ne in­for­ma­ci­je o iz­vr­še­nim

za­da­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.