ENEGETSKA UČIN­KO­VI­TOST ZA PO­MI­RE­NJE RAS­TA I ZA­ŠTI­TE OKO­LI­ŠA

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Europ­ski pos­lo­dav­ci okup­lje­ni u BUSINESSEUROPE, ko­je je čla­ni­ca i Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca, sma­tra­ju ka­ko je u Di­rek­ti­vi o ener­get­skoj učin­ko­vi­tos­ti po­treb­no pro­na­ći pra­vu rav­no­te­žu iz­me­đu stva­ra­nja dje­lo­tvor­nog po­li­tič­kog ok­vi­ra i do­pu­šta­nja tr­ži­štu da funk­ci­oni­ra. Jür­gen R. Thu­mann, pred­sjed­nik BUSINESSEUROPE, na­gla­ša­va ka­ko pos­lo­dav­ci vje­ru­ju ka­ko je ener­get­ska učin­ko­vi­tost naj­bo­lji na­čin po­mi­re­nja gos­po­dar­skog ras­ta i za­šti­te oko­li­ša, te ka­ko pos­lo­dav­ci sma­tra­ju ka­ko se i EU, ali i ci­je­li svi­jet mo­ra­ju su­oči­ti s naj­ve­ćim iz­a­zo­vi­ma: bor­bom s kli­mat­skim pro­mje­na­ma, si­gur­noš­ću ops­kr­be ener­gi­jom te vi­so­kim tro­ško­vi­ma ener­gi­je ko­ji su sve ve­ći us­li­jed ras­ta po­traž­nje u zem­lja­ma u ra­zvo­ju. Pos­lo­dav­ci sma­tra­ju ka­ko je rješenje u iden­ti­fi­ci­ra­nju učin­ko­vi­ti­jih na­či­na pro­izvod­nje i ko­ri­šte­nja ener­gi­je, bu­du­ći da u tre­nut­nim eko­nom­skim okol­nos­ti­ma ima smis­la po­ti­ca­ti gos­po­dar­sku ak­tiv­nost na ra­ci­ona­lan na­čin, os­tva­ru­ju­ći pri­tom eu­rop­ske ci­lje­ve u po­dru­čju si­gur­nos­ti ops­kr­be ener­gi­jom i kli­mat­skih pro­mje­na. U BUSINESSEUROPE-u ka­žu ka­ko su europ­ski pos­lo­dav­ci, svo­jim ino­va­tiv­nim pro­izvo­di­ma i rje­še­nji­ma, sprem­ni uči­ni­ti Euro­pu energetski učin­ko­vi­ti­jom te ponavljaju ka­ko je Eu­ro­pa u po­s­ljed­njih 20 go­di­na una­pri­je­di­la svo­ju ener­get­sku učin­ko­vi­tost za 30% što je či­ni jed­nim od energetski naj­u­čin­ko­vi­ti­jih di­je­lo­va svi­je­ta. Me­đu­tim, europ­ski pos­lo­dav­ci iz­ra­zi­li su svo­ju za­bri­nu­tost zbog eko­nom­skih uči­na­ka ove di­rek­ti­ve, i to pri­jed­lo­ga uvo­đe­nja obve­zu­ju­ćih ap­so­lut­nih ci­lje­va sma­nji­va­nja po­troš­nje ener­gi­je či­me se, po nji­ho­vom miš­lje­nju, na­ru­ša­va sam kon­cept ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti te ugro­ža­va­ju bu­du­će eu­rop­ske per­s­pek­ti­ve ras­ta. Pos­lo­dav­ci ka­žu ka­ko za njih ener­get­ska učin­ko­vi­tost zna­či os­tva­ri­ti vi­še s ma­nje re­sur­sa, a ne for­si­ra­ti da se na­pra­vi ma­nje s ma­nje re­sur­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.