Nak­na­da pla­će i ot­kaz­ni rok

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

U slu­ča­ju re­do­vi­tog ot­ka­za rad­nik ima pra­vo na ot­kaz­ni rok ko­ji te­če od da­na dos­ta­ve ot­ka­za ugo­vo­ra o ra­du, ka­ko to pro­pi­su­je čla­nak 118. Za­ko­na o ra­du (NN 149/09, 61/11). Za vri­je­me ot­kaz­nog ro­ka rad­ni­ku pri­pa­da pra­vo na nak­na­du pla­će. Ot­kaz­ni rok mo­že bi­ti pro­pi­san ili ugo­vo­ren.

Za­ko­nom o ra­du član­kom 114. pro­pi­sa­no je naj­kra­će tra­ja­nje ot­kaz­nog ro­ka, a du­lji­na ot­kaz­nih ro­ko­va kre­će se od dva tjed­na, ako je rad­nik kod is­tog pos­lo­dav­ca pro­veo ne­pre­kid­no ma­nje od dvi­je go­di­ne pa do tri mje­se­ca, ako je rad­nik kod is­tog pos­lo­dav­ca pro­veo ne­pre­kid­no dva­de­set go­di­na. Rad­ni­ku ko­ji je ne­pre­kid­no dva­de­set go­di­na kod pos­lo­dav­ca ot­kaz­ni rok uve­ća­va se za dva tjed­na ako je na­vr­šio pe­de­set go­di­na ži­vo­ta, od­nos­no za mje­sec da­na, ako je na­vr­šio pe­de­set pet go­di­na ži­vo­ta. Iz­nim­ka od na­ve­de­nog tra­ja­nja ot­kaz­nih ro­ko­va je odred­ba čl. 114. st. 3. ZOR-a ko­jom je pro­pi­sa­no da u slu­ča­ju ot­ka­za zbog skriv­lje­nog po­na­ša­nja rad­ni­ka (dak­le, u slu­ča­ju ot­ka­za zbog po­vre­de obve­za iz rad­nog od­no­sa), ot­kaz­ni ro­ko­vi ut­vr­đu­ju se u du­ži­ni po­lo­vi­ce ot­kaz­nih ro­ko­va pro­pi­sa­nih Za­ko­nom o ra­du.

Ot­kaz­ni rok mo­že bi­ti ugo­vo­ren i, pri­mje­ri­ce, ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom ili pak ugo­vo­rom o ra­du, ali ta­ko ugo­vo­re­ni ot­kaz­ni ro­ko­vi ne mo­gu bi­ti kra­ći od Za­ko­nom o ra­du pro­pi­sa­nih. wPos­lo­da­vac mo­že rad­ni­ku omo­gu­ći­ti da za vri­je­me ot­kaz­nog ro­ka ne ra­di, i to bi­lo za vri­je­me ci­je­log tra­ja­nja ot­kaz­nog ro­ka ili sa­mo dje­lo­mič­no. Os­lo­ba­đa­nje rad­ni­ka od obve­ze ra­da za vri­je­me ot­kaz­nog ro­ka ne utje­če na obve­zu pos­lo­dav­ca da rad­ni­ku, za vri­je­me do­ka tra­je ot­kaz­ni rok, is­pla­ti nak­na­du pla­će i priz­na sva os­ta­la pra­va kao da je ra­dio do is­te­ka ot­kaz­nog ro­ka (čl. 114. st. 4 ZOR). U tom se slu­ča­ju vi­si­na nak­na­de pla­će ut­vr­đu­je auto­nom­nim iz­vo­ri­ma rad­nog pra­va, a ako ni­je ta­ko ut­vr­đe­na, rad­nik ima pra­vo na nak­na­du pla­će u vi­si­ni pro­sječ­ne pla­će is­pla­će­ne mu u pret­hod­na tri mje­se­ca. Ako pak rad­nik os­ta­ne ra­di­ti za vri­je­me ot­kaz­nog ro­ka, ta­da mu ti­je­kom tra­ja­nja ot­kaz­nog ro­ka, suk­lad­no odred­bi čl. 114. st. 5., pri­pa­da pra­vo da ne bu­de na pos­lu ra­di tra­že­nja no­vog za­pos­le­nja, i to naj­ma­nje če­ti­ri sa­ta tjed­no.

Za sa­te ko­je rad­nik iz­os­ta­je ra­di tra­že­nja no­vog za­pos­le­nja rad­nik ima pra­vo na nak­na­du pla­će u vi­si­ni pro­pi­sa­noj ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom, pra­vil­ni­kom o ra­du ili ugo­vo­rom o ra­du. Ako ni jed­nim od na­ve­de­nih iz­vo­ra ni­je re­gu­li­ra­na vi­si­na nak­na­de pla­će za iz­os­ta­nak s pos­la ra­di tra­že­nja no­vog za­pos­le­nja, rad­nik os­tva­ru­je pra­vo na nak­na­du pla­će u vi­si­ni pro­sječ­ne pla­će is­pla­će­ne mu u pret­hod­na tri mje­se­ca, suk­lad­no čl. 87. st. 5. Za­ko­na o ra­du.

Ad­mi­ra Ri­bi­čić, dipl. iur. prav­na sa­vjet­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.