Ogra­ni­če­nje noć­nog ra­da rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Noć­ni rad rad­ni­ka ure­đen je član­ci­ma 48. i 49. Za­ko­na o ra­du (NN 149/09 i 61/11) pre­ma ko­jem se noć­ni rad de­fi­ni­ra ra­dom ko­ji se obav­lja u vre­me­nu iz­me­đu dva­de­set dva sa­ta uve­čer i šest sa­ti uju­tro idu­ćeg da­na, a u po­ljo­pri­vre­di iz­me­đu dva­de­set dva sa­ta uve­čer i pet sa­ti uju­tro idu­ćeg da­na, osim u slu­ča­ju da druk­či­je ni­je odre­đe­no dru­gim pro­pi­som, ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom ili spo­ra­zu­mom pos­lo­dav­ca s rad­nič­kim vi­je­ćem. Noć­ni rad­nik je rad­nik ko­ji pre­ma ras­po­re­du rad­nog vre­me­na ra­di naj­ma­nje tri sa­ta u vre­me­nu noć­nog ra­da, od­nos­no ko­ji ti­je­kom ka­len­dar­ske go­di­ne ra­di naj­ma­nje tre­ći­nu svo­ga rad­nog vre­me­na u vre­me­nu noć­nog ra­da.

Sam Za­kon o ra­du ni­je ogra­ni­čio broj da­na ko­je rad­nik mje­seč­no mo­že ra­di­ti u noć­noj smje­ni. Sli­je­dom to­ga, rad­nik bi mo­gao kon­ti­nu­ira­no ra­di­ti u noć­noj smje­ni, a je­di­no ogra­ni­če­nje je da tak­vom rad­ni­ku dnev­no radno vri­je­me ne smi­je tra­ja­ti du­že od osam sa­ti na dan (unu­tar dva­de­set če­ti­ri sa­ta). Iz­nim­no, noć­ni rad rad­ni­ka mo­že tra­ja­ti du­že od osam sa­ti, ali ne du­že od dva­na­est sa­ti dnev­no, pod uvje­tom da je is­to ugo­vo­re­no ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom.

Ta­ko­đer pos­lo­da­vac ne smi­je odre­di­ti noć­ni rad trud­ni­ci, osim ako trud­ni­ca ta­kav rad sa­ma za­tra­ži i ako ov­la­šte­ni li­ječ­nik ta­kav rad do­pus­ti. Noć­ni rad ma­lo­ljet­ni­ka je za­bra­njen, a do­pu­šten u dje­lat­nos­ti ko­je su odre­đe­ne po­seb­nim pro­pi­si­ma, uz ogra­ni­če­nja da ta­kav rad ne smi­je tra­ja­ti du­že od osam sa­ti dnev­no.

Ivan Sarić, dipl. iur. prav­ni savjetnik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.