Vi­si­na mi­ni­mal­ne pla­će

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Mi­ni­mal­na pla­ća je naj­ni­ži mje­seč­ni iz­nos bru­to pla­će ko­ja pri­pa­da rad­ni­ku za rad u pu­nom rad­nom vre­me­nu. Za­ko­nom o mi­ni­mal­noj pla­ći (NN 67/08) ure­đen je iz­nos mi­ni­mal­ne pla­će, nje­zi­no us­kla­đi­va­nje i pro­ved­ba nad­zo­ra, a pri­mje­nju­je se na sve rad­ni­ke u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj. Od 1. lip­nja 2012. do 31. svib­nja 2013. za rad u pu­nom rad­nom vre­me­nu rad­nik ne smi­je ima­ti pla­ću ma­nju od mi­ni­mal­ne pla­će, ko­ja i da­lje iz­no­si 2814,00 ku­na bru­to – iz­nos objav­ljen u Na­rod­nim no­vi­na­ma broj 60. Skre­će­mo po­zor­nost da za rad u ne­pu­nom rad­nom vre­me­nu rad­ni­ku pri­pa­da raz­mjer­no uma­nje­nje pla­će.

Ivan Sarić, dipl. iur. prav­ni savjetnik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.