Ra­zvi­ja­nje vje­šti­na za no­vu in­dus­trij­sku re­vo­lu­ci­ju

Poslovni Dnevnik - - TRŽIŠTA -

Dos­tup­nost rad­ne sna­ge ko­ja po­sje­du­je po­treb­ne vje­šti­ne hi­tan je iz­a­zov s ko­jim se su­oča­va­ju po­du­ze­ća ko­ja že­le odr­ža­ti ili una­pri­je­di­ti svo­ju kon­ku­rent­sku po­zi­ci­ju na glo­bal­noj ra­zi­ni. U ci­je­lom svi­je­tu po­du­ze­ća se vi­še ne­go pri­je na­tje­ču u priv­la­če­nju ta­le­na­ta. Po­du­zet­ni­ci zna­ju da su ljud­ski re­sur­si od­lu­ču­ju­ći fak­tor u di­zaj­ni­ra­nju ino­va­tiv­nih pro­izvo­da, pro­ce­sa i us­lu­ga, mak­si­mi­za­ci­je ba­ze po­tro­ša­ča te osva­ja­nju no­vih tr­ži­šta. Dru­gih ri­je­či­ma, ljud­ski po­ten­ci­ja­li ključ su ras­ta i otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta.

Dos­tup­nost rad­ne sna­ge ko­ja po­sje­du­je od­go­va­ra­ju­će vje­šti­ne je­dan je od od­lu­ču­ju­ćih fak­to­ra na te­me­lju ko­jih pos­lov­ni su­bjek­ti od­lu­ču­ju o ula­ga­nju u ne­ku zem­lju. Zem­lje ko­je že­le pri­vu­ći stra­ne ula­ga­če mo­ra­ju bi­ti si­gur­ne da nji­hov sus­tav obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja od­go­va­ra po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da. Gos­po­dar­stva u ra­zvo­ju, a po­gla­vi­to zem­lje kao što su BRICS ula­žu u bu­du­ći rast pro­duk­ci­jom zna­nja. I u Eu­ro­pi vla­de ula­žu u obra­zo­va­nje. Ula­ga­nje u vje­šti­ne se s pra­vom sma­tra stra­te­škim po­kre­ta­čem bu­du­ćeg ras­ta. Me­đu­tim, u ve­li­kom bro­ju europ­skih ze­ma­lja obra­zo­va­nje i os­po­sob­lja­va­nje su i da­lje ne­po­ve­za­ni s po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da. Pos­to­ji za­bri­nja­va­ju­ći jaz iz­me­đu po­li­tič­kih obe­ća­nja i sa­dr­ža­ja ak­tu­al­nih po­li­ti­ka. Stvar­na po­nu­da obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja čes­to je da­le­ko od re­al­nos­ti i po­tre­ba pos­lov­nog sek­to­ra. Ta­ko u Eu­ro­pi ima­mo 24 mi­li­ju­na ne­za­pos­le­nih, a 4 mi­li­ju­na otvo­re­nih rad­nih mjes­ta. Ovaj ne­raz­mjer po­ka­zu­je ka­ko su pro­pu­šte­ne pri­li­ke i za pro­na­la­zak za­pos­le­nja i za rast i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta.

Ne­za­pos­le­nost mla­dih u Eu­rop­skoj uni­ji u ovom tre­nut­ku do­se­že 22,4%, što zna­či da sva­ka peta mla­da oso­ba ne­ma po­zi­tiv­nu per­s­pek­ti­vu. Raz­log na­ve­de­no­mu je tek dje­lo­mič­no gos­po­dar­ska si­tu­aci­ja. Uz­ro­ke tre­ba tra­ži­ti u ne­ga­tiv­nom po­ima­nju stru­kov­nog obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja te na­pu­šta­nju pro­gra­ma obra­zo­va­nja. Sto­ga je nužno obra­zo­va­ti mla­de oso­be za za­poš­lja­va­nje. Europ­ski pos­lo­dav­ci uje­di­nje­ni u BUSINESSEUROPE ko­je je čla­ni­ca i Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca sma­tra­ju da Eu­ro­pa mo­ra ula­ga­ti u ini­ci­jal­no obra­zo­va­nje i cje­lo­ži­vot­no uče­nje te ka­ko Eu­rop­lja­ni svih dob­nih sku­pi­na mo­ra­ju ra­zvi­ja­ti zna­nja i vje­šti­ne ko­ji su im po­treb­ni za us­pjeh na tr­ži­šti­ma ra­da ka­ko bi mo­gli pri­do­ni­je­ti pros­pe­ri­te­tu eu­rop­sko­ga kon­ti­nen­ta.

Pos­lo­dav­ci sma­tra­ju da ula­ga­nje u obra­zo­va­nje po­či­nje na na­ci­onal­noj ra­zi­ni te ka­ko je po­treb­no re­for­mi­ra­ti sus­ta­ve obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja na te­me­lju bli­ske su­rad­nje pos­lo­da­va­ca, udru­ga pos­lo­da­va­ca i us­ta­no­va za obra­zo­va­nje i os­po­sob­lja­va­nje pri če­mu se re­for­me tre­ba­ju us­mje­ri­ti na stje­ca­nje po­treb­nih vje­šti­na i kom­pe­ten­ci­ja. Europ­ski pos­lo­dav­ci sma­tra­ju da bi EK tre­ba­la po­du­pi­ra­ti dr­ža­ve čla­ni­ce u nji­ho­vim na­po­ri­ma mo­der­ni­zi­ra­nja sus­ta­va obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja te una­pri­je­di­ti uprav­lja­nje vje­šti­na­ma na ra­zi­ni EU po­naj­pri­je pro­mi­ca­njem kom­ple­men­tar­nos­ti iz­me­đu sus­ta­va vi­so­kog obra­zo­va­nja i stru­kov­nog obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja, uklju­ču­ju­ći pri­tom so­ci­jal­ne part­ne­re. Pos­lo­dav­ci po­ru­ču­ju ka­ko ra­zvi­ja­nje vje­šti­na za no­vu in­dus­trij­sku re­vo­lu­ci­ju mo­ra ići da­lje od obra­zo­va­nja i os­po­sob­lja­va­nja te da tra­ži pro­mje­nu na­či­na raz­miš­lja­nja i po­zi­tiv­ni­ji stav pre­ma po­du­zet­niš­tvu i pre­uzi­ma­nju ri­zi­ka, mo­bil­nos­ti te pre­ma pro­mje­na­ma i ino­va­ci­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.