Što va­ni pri­ča­ju pos­lo­dav­ci

Poslovni Dnevnik - - IT & LOGISTIKA -

Vi­šes­tru­ki pr­va­ci Eu­ro­pe Hr­vat­ski pos­lo­dav­ci, pre­ma Eu­ro­ba­ro­me­tru, tvr­de da na­ši fa­kul­te­ti iz­ba­cu­ju naj­pi­sme­ni­je i naj­rje­či­ti­je ka­dro­ve, ko­ji su naj­bo­lji u ma­te­ma­ti­ci u Eu­ro­pi. Pr­vi su i u tim­skom ra­du, in­dus­trij­ski spe­ci­fič­nim zna­nji­ma, ko­mu­ni- ka­cij­skim vje­šti­na­ma, pri­la­god­bi no­vim si­tu­aci­ja­ma, ima­ju naj­bo­lje ana­li­tič­ke vje­šti­ne, vje­šti­ne or­ga­ni­za­ci­je i pla­ni­ra­nja, zna­nja stra­nih je­zi­ka. Je­di­no su tur­ski pos­lo­dav­ci us­pje­li vi­še na­hva­li­ti svo­je stu­den­te kao do­bre u od­lu­či­va­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.