Ukup­na pre­mi­ja in­dus­tri­je u pr­vih pet mje­se­ci pala 31 mil. ku­na Pod­ba­ci­lo Cro­atia osi­gu­ra­nje, Al­li­anz naj­ve­ći do­bit­nik

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - TIN BAŠIĆ

DNa pad su naj­vi­še utje­ca­la ne­ži­vot­na osi­gu­ra­nja. Ukup­no je za­ra­ču­na­to 3,13 ml­rd. kn pre­mi­je, 56,8 mi­li­ju­na ma­nje ne­go la­ni

oma­ći osi­gu­ra­va­te­lji u pr­vih su pet mje­se­ci ove go­di­ne za­ra­ču­na­li 31 mi­li­jun ku­na ma­nju bru­to pre­mi­ju ne­go u is­to vri­je­me proš­le go­di­ne. Pre­ma naj­no­vi­jim po­da­ci­ma ko­je je obja­vio Hr­vat­ski ured za osi­gu­ra­nje (HUO), ukup­no za­ra­ču­na­ta bru­to pre­mi­ja svih osi­gu­ra­va­te­lja iz­no­si­la je 4,105 mi­li­jar­di ku­na. U is­to su vri­je­me la­ni osi­gu­ra­va­ju­će ku­će za­ra­ču­na­le 4,136 mi­li­jar­di ku­na bru­to pre­mi­je.

Na ra­zi­ni in­dus­tri­je, pro­ma­tra­ju li se ap­so­lut­ni iz­no­si, naj­ve­ći pod­ba­čaj ima­lo je Cro­atia osi­gu­ra­nje (CO). Ukup­na za­ra­ču­na­ta pre­mi­ja tog osi­gu­ra­va­te­lja u dr­žav­nom vlas­niš­tvu pala je za 46,4 mi­li­ju­na ku­na. U od­no­su na pr­vih pet mje­se­ci proš­le go­di­ne za­ra­ču­na­ta pre­mi­ja CO-a ma­nja je za 3,1 pos­to, iz­no­si­la je 1,43 mi­li­jar­de ku­na.

“Ni­je ri­ječ o pre­mi­ji ko­ju gu­bi­mo zbog na­ših pro­pus­ta ili ak­tiv­nos­ti kon­ku­ren­ci­je, već za­to što ve­lik broj tvrt­ki od­la­zi u ste­čaj pa pre­mi­je ko­ja je do­la­zi­la iz tak­vih tvrt­ki jed­nos­tav­no vi­še ne­ma”, objaš­nja­va­ju u CO. Is­ti­ču pri­mjer bro­do­grad­nje, gdje bi, u slu­ča­ju ste­ča­ja bro­do­gra­di­li­šta, pad pre­mi­je naj­vi­še osje­tio CO.

Dvoz­na­men­kas­ti pad bru­to pre­mi­je u ap­so­lut­nim iz­no­si­ma ima­li su još Tri­glav osi­gu­ra­nje sa 17,8 mil. ku­na ma­njom pre­mi­jom, Kvar­ner VIG sa 14,3 mi­li­ju­na te Eu­ro­herc sa 13,8 mi­li­ju­na. S dru­ge stra­ne naj­ve­ći do­bit­nik na tr­ži­štu je Al­li­anz Za­greb. Ukup­na bru- ma­nju pre­mi­ju ne­go u is­to vri­je­me la­ni imao je CO to za­ra­ču­na­ta pre­mi­ja sko­či­la je za 48,8 mil. ku­na pa je iz­no­si­la 499 mi­li­ju­na ku­na.

I An­da­bak u plu­su

Na vr­hu mu se pri­dru­ži­lo i Iz­vor osi­gu­ra­nje ko­je­mu se pre­mi­ja i vi­še ne­go udvos­tru­či­la. Taj osi­gu­ra­va­telj, či­ji je sto­pos­tot­ni vlas­nik Ja­ko An­da­bak, do kra­ja svib­nja imao je za­ra­ču­na­tu bru­to pre­mi­ju od 13,8 mil. ku­na, a u is­to vri­je­me la­ni ta je pre­mi­ja iz­no­si­la 5,2 mi­li­ju­na ku­na.

Na uku­pan re­zul­tat naj­vi­še je utje­cao pad u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma. Ukup­no je do kra­ja svib­nja za­ra­ču­na­to 3,13 mi­li­jar­di ku­na pre­mi­je, što je za 56,8 mi­li­ju­na ku­na ma­nje ne­go la­ni, od­nos­no 1,78 pos­to ma­nje. Svo­je­vr­s­ni “kri­vac” za lo­šu sli­ku za­ra­ču­na­te pre­mi­je ne­ži­vot­nih osi­gu­ra­nja je Cro­atia osi­gu­ra­nje, u tom im je seg­men­tu pos­lo­va­nja pre­mi­ja pala za 43,8 mi­li­ju­na ku­na (–3,2 pos­to).

Naj­sla­bi­je re­zul­ta­te u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma, što je utje­ca­lo na nji­hov ukup­ni re­zul­tat, ima­li su još Tri­glav osi­gu­ra­nje s pa­dom pre­mi­je za 10,6 pos­to i Kvar­ner VIG s pa­dom od 6,5 pos­to. S dru­ge stra­ne raz­log za za­do­volj­stvo opet iz­no­si­la je ukup­na za­ra­ču­na bru­to pre­mi­ja u pr­vih pet mje­se­ci 2012. ima­ju u Al­li­an­zu ko­ji je za­ra­ču­nao 20,5 mi­li­ju­na ku­na vi­še pre­mi­je u ne­ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma ne­go la­ni.

Da­šak op­ti­miz­ma

Pro­ma­tra­ju­ći tr­ži­šte ži­vot­nih osi­gu­ra­nja ko­je či­ni 24 pos­to od ukup­ne pre­mi­je, osi­gu­ra­va­te­lji ima­ju vi­še raz­lo­ga za op­ti­mi­zam. Na­ime, bru­to za­ra­ču­na­ta pre­mi­ja tog di­je­la osi­gu­ra­nja po­ras­la je 25,6 mi­li­ju­na ku­na, od­nos­no za 2,7 pos­to. Za­ra­ču­na­to je 949,2 mi­li­ju­na ku­na. Naj­ve­ći skok imao je po­nov­no Al­li­anz ko­ji je os­tva­rio 28,3 mi­li­ju­na ku­na pre­mi­je vi­še ne­go la­ni. Za­ra­ču­nao je 170,9 mi­li­ju­na ku­na. U tom di­je­lu osi­gu­ra­nja do­bro se snaš­lo i So­ci­ete Ge­ne­ra­le osi­gu­ra­nje ko­je­mu je pre­mi­ja po­ras­la za 7,6 mi­li­ju­na ku­na, dok je Graweu pre­mi­ja po­ras­la 3,6 mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.