Su­ra­đi­vat će s Er­ste­om i Za­bom

Dvi­je ban­ke uklju­či­le se u no­ve jam­s­tve­ne pro­gra­me za po­du­zet­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hr­vat­ska agen­ci­ja za ma­lo gos­po­dar­stvo i investicije (Hamag Invest) ši­ri krug zajmodavaca ko­ji će su­dje­lo­va­ti u nje­zi­nim jam­s­tve­nim pro­gra­mi­ma za obrt­ni­ke i po­du­zet­ni­ke. Ugo­vor o su­rad­nji u sri­je­du su pot­pi­sa­li s Er­ste i Za­gre­bač­kom ban­kom.

Iz Er­stea su pri­tom po­ru­či­li ka­ko po­du­zet­ni­ci­ma ko­ji su nji­ho­vi kli­jen­ti, a ni­su u mo­guć­nos­ti po­nu­di­ti adekvatno osi­gu­ra­nje za kre­di­te, omo­gu­ći­ti po­volj­ni­je uvje­te za zaj­mo­ve.

“Odo­bre­na jam­s­tva od­no­se se na osi­gu­ra­nje po­vra­ta di­je­la glav­ni­ce kre­di­ta ko­ji će Er- vri­jed­ni su jam­s­tve­ni pro­gra­mi Hamag Inves­ta ste ban­ka odo­bri­ti svo­jim kli­jen­ti­ma, su­bjek­ti­ma ma­lo­ga gos­po­dar­stva”, po­ru­či­li su iz ban­ke.

U Za­bi na­vo­de ka­ko no­vi ugo­vor pred­stav­lja nas­ta­vak su­rad­nje s Ha­ma­gom, a ti­če se šest no­vih jam­s­tve­nih pro­gra­ma – “No­vi po­du­zet­ni­ci”, “Po­ljo­pri­vred­ni­ci”, “Lik­vid­nost”, “Rast”, “Ino­va­ci­je” i “Či­nid­be­na jam­s­tva”. Na te­me­lju njih će, ovis­no o po­je­di­nom pro­gra­mu, Hamag Invest iz­da­va­ti jam­s­tva do mak­si­mal­no 80 pos­to iz­no­sa glav­ni­ce zaj­ma.

Da­nas će Hamag Invest spo­ra­zum o su­rad­nji pot­pi­sa­ti i s Uni­Cre­dit Le­asin­gom.

PXL

Za Hamag Invest i Za­bu ugo­vor su pot­pi­sa­li Dar­ko Li­ović i Mi­li­voj Gol­d­štajn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.