Ta­li­jan­ske ban­ke ni­su krh­ke kao špa­njol­ske

Rej­ting agen­ci­ja tvr­di da su ri­zi­ci ma­nji jer ne­ma ve­li­ke iz­lo­že­nos­ti ne­kret­nin­skom tr­ži­štu

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - MA­RI­NA BILUŠ

ZNas­ta­vi li Ita­li­ja Mon­ti­je­vim pu­tom šted­nje, ne­će bi­ti ri­zi­ka, ka­že nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Sc­häu­ble

a raz­li­ku od uobi­ča­je­ne prak­se da ocje­ne agen­ci­ja za rej­ting “zvo­ne na uz­bu­nu”, jed­na od njih od­lu­či­la je ba­rem do­nek­le umi­ri­ti ner­vo­zu ko­ju iz­a­zi­va kri­za u Eu­ro­pi.

Iz Standard & Po­or’sa sti­gla je po­ru­ka da ta­li­jan­ski ban­kar­ski sek­tor ni­je ra­njiv po­put špa­njol­sko­ga, ko­ji će Eu­ro­pa mo­ra­ti spa­ša­va­ti sa 100 mi­li­jar­di eura.

“Ta­li­jan­ske ban­ke ni­su u slič­noj si­tu­aci­ji jer je nji­ho­va iz­lo­že­nost ne­kret­nin­skom tr­ži­štu pu­no ma­nja ne­go­li je to slu­čaj u Špa­njol­skoj. A ka­da su u pi­ta­nju ci­je­ne ne­kret­ni­na u Ita­li­ji, ne oče­ku­je­mo sna­žan pad s kak­vim se su­oča­va Špa­njol­ska”, iz­ja­vio je za Reuters ana­li­ti­čar S&P-a Re­na­to Pa­nic­hi.

No upo­zo­rio je da je naj­ve­ći pro­blem ta­li­jan­skih ba­na­ka u dr­žav­no­me du­gu ko­ji im ote­ža­va po­zi­ci­ju na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma. Me- đu­tim, nas­tav­lja Pa­nic­hi, ta­li­jan­ski ban­kar­ski sek­tor ima jed­nu ve­li­ku pred­nost, a to su vi­so­ke ra­zi­ne de­po­zi­ta sta­nov­niš­tva. Da su kre­di­to­ri u Ita­li­ji pu­no sta­bil­ni­ji od špa­njol­skih ne­dav­no je uvje­ra­vao i UniCre­di­tov Ro­ber­to Ni­cas­tro, ko­ji je i pri­je odo­bre­nja eu­rop­skog “ba­ilo­uta”, ko­ji je za­tra­ži­la vla­da u Ma­dri­du, iz­ja­vio da ne tre­ba stra­ho­va­ti od pre­li­je­va­nja kri­ze na ta­li­jan­sko ban­kar­sko tr­ži­šte.

“Mi smo je­di­ni ban­kar­ski sek­tor u Eu­ro­pi ko­jem ni­je tre­bao dr­žav­ni ka­pi­tal. Na­še ban­ke su ja­ke”, tvr­dio je Ni­cas­tro.

No na­su­prot uvje­ra­va­nji­ma iz agen­ci­je za rej­ting i naj­ve­će ta­li­jan­ske ban­ke sti­žu upo­zo­re­nja o ri­zi­ci­ma ko­ji pri­je­te Ita­li­ji.

Nje­mač­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Wol­f­gang Sc­häu­ble iz­ja­vio je da bi ta zem­lja mo­gla pos­ta­ti idu­ća žr­tva eu­rop­ske kri­ze ne bu­de li se us­tra­ja­lo na mje­ra­ma šted­nje ko­je je uveo pre­mi­jer Ma­rio Mon­ti:

“Nas­ta­vi li Ita­li­ja Mon­ti­je­vim pu­tom, ne­će bi­ti ri­zi­ka. Pod nje­go­vim vod­stvom na­prav­ljen je ve­lik na­pre­dak i mo­gu se sa­mo na­da­ti da će ga po­li­tič­ke sna­ge i jav­nost nas­ta­vi­ti po­du­pi­ra­ti.”

Fo­to­lia

Na­še su

ban­ke ja­ke, ka­že UniCre­di­tov R. Ni­cas­tro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.